Registrul beneficiarilor reali

In cadrul unui comunicat publicat de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pe website-ul propriu, in data de 23 iulie 2019, reprezentantii institutiei fac cateva precizari legate de intrarea in vigoare a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.589/18.07.2019.

Cele mai importante aspecte regasite in legea nr.129 se refera la aparitia obligativitatii inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului si convertirea actiunilor la purtator in actiuni nominative de catre societatile emitente, in termen de 18 luni/

Astfel, dispozitiile Legii nr.129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (reglementari in vigoare de la data de 21 iulie 2019) introduc notiuni noi, precum beneficiarul real care, in sensul actului normativ, este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Potrivit dispozitiilor art.19 alin.(1), (2) si (5) din actul normativ mentionat sunt stabilite atributii noi in sarcina Oficiului National al Registrului Comertului, care va organiza un registru central in care se vor inregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat.

Astfel, persoanele juridice mentionate mai sus vor depune la inmatriculare, anual, sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.

Este important de precizat ca nerespectarea de catre reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica oficiului registrului comertului, in acesta fiind consemnat ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare Legii nr.129/2019, societatile inmatriculate pana la aceasta data, cu exceptia companiilor si societatilor nationale, precum si a societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia susmentionata.

Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza tot cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

In plus, Legea nr.129/2019 modifica si completeaza unele acte normative, printre care si Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul obligativitatii conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative de catre societatile emitente.

Prin urmare, odata cu intrarea in vigoare a acestei legi, sunt abrogate dispozitiile legale privitoare la actiunile la purtator, capitalul social al societatilor pe actiuni fiind reprezentat doar prin actiuni nominative.

De asemenea, se interzice emiterea de noi actiuni la purtator si efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente, iar in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a actului normativ, actiunile la purtator emise anterior intrarii in vigoare a legii vor fi convertite in actiuni nominative.

Neindeplinirea, pana la expirarea termenului de 18 luni, a obligatiei de conversie, de catre societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, da dreptul oricarei persoane interesate, precum si Oficiului National al Registrului Comertului, sa solicite tribunalului, sau, dupa caz, tribunalului specializat, dizolvarea societatii respective. In acelasi timp, daca in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, actiunile la purtator nu sunt convertite in actiuni nominative acestea se anuleaza de drept, cu consecinta reducerii corespunzatoare a capitalului social, care se va inregistra in registrul comertului.

Continutul actului normativ instituie cadrul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, fiind transpuse in legislatia interna Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05.06.2015.