Reducerile de impozit in cazul majorarii capitalului firmei

Reamintim faptul ca, pentru firmele care-si cresc capitalul propriu in perioada 2021 – 2025, exista posibilitatea, potrivit unui act normativ emis anul trecut, de a beneficia de reduceri ale impozitului pe afacere.

Astfel, conform OUG 153/2020 (publicat in MO nr.817/04.09.2020), platitorii de impozit pe profit, platitorii de impozit micro si platitorii de impozit specific, cu exceptia bancilor si asiguratorilor, pot beneficia de anumite reduceri de impozit daca isi cresc capitalul propriu, in perioada 2021 – 2025, conform regulilor cuprinse in Legea nr.31/1990.

Mai exact, potrivit Legii nr.31/1990, capitalul social poate fi majorat:

 • prin aporturi in numerar;
 • prin aporturi in natura;
 • prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune;
 • prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii in actiuni;
 • prin conversia obligatiunilor in actiuni;
 • prin subscriptie publica;
 • prin oferta publica de valori mobiliare; sau
 • prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital.

Este important de precizat faptul ca, potrivit legii, nu sunt admise aporturile in creante pentru majorarea capitalului social. De asemenea, nici prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la majorarea capitalului social.

Pentru majorarea capitalului social, este nevoie, in functie de situatie, de o hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor sau de decizia asociatului unic (in cazul unui SRL cu asociat unic).

Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie, conform Legii nr. 31/1990, atunci cand are ca obiect fie majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui imobil, fie modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla ori majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

Conform art.115 din Legea 31/1990, decizia de majorare a capitalului social se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, cu mentiunea ca, in actul constitutiv, se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari.

Conform Legii nr.31/1990, capitalul social poate fi majorat, atat in cazul SRL-urilor, cat si al societatilor pe actiuni, prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura.

De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului se includ in rezerve, fara a majora insa capitalul social.

Mai mult decat atat, in cazul societatii pe actiuni, marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor se poate decide numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administratie, respectiv dintre membrii directoratului, se depune la registrul comertului si trebuie sa cuprinda:

 • data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;
 • denumirea si sediul societatii;
 • capitalul social subscris si varsat;
 • numele si prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, cenzorilor sau, dupa caz, auditorului financiar, si domiciliul lor;
 • ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;
 • dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;
 • obligatiunile emise de societate;
 • hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.

In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.

Facilitati fiscale pentru entitatile cu capitaluri proprii pozitive:

Astfel, contribuabilii platitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderilor ori impozit specific unor activitati beneficiaza de urmatoarele reduceri ale impozitului:

 1. 2%, in cazul in care capitalul propriu contabil, prezentat in situatiile financiare anuale, respectiv in raportarile contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in anul pentru care datoreaza impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligatia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie sa indeplineasca concomitent si conditia de a fi la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;
 2. daca inregistreaza o crestere anuala a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datoreaza impozitul fata de capitalul propriu ajustat inregistrat in anul precedent si indeplineste concomitent conditia prevazuta la pct.I, reducerile au urmatoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului – Intervalele de crestere anuala a capitalului propriu ajustat:

5% -pana la 5% inclusiv

6% -peste 5% si pana la 10% inclusiv

7% -peste 10% si pana la 15% inclusiv

8% -peste 15% si pana la 20% inclusiv

9% -peste 20% si pana la 25% inclusiv

0% -peste 25%

III. 3%, daca inregistreaza o crestere peste nivelul reglementat a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datoreaza impozitul fata de capitalul propriu ajustat inregistrat in anul 2020 si daca indeplineste concomitent conditia prevazuta la pct. I.

Aceasta reducere se aplica incepand cu anul 2022, respectiv incepand cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2022 iar procentul minim de crestere a capitalului propriu ajustat fata de capitalul propriu ajustat inregistrat in anul 2020 este de 5% pentru anul 2022, 10% pentru anul 2023, 15% pentru anul 2024, 20% pentru anul 2025.

In cazul in care sunt aplicabile doua sau trei din reducerile prevazute la pct. I – II pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzatoare acestora se aduna, iar valoarea rezultata se aplica asupra impozitului.

In sensul prezentului articol, capitalul propriu ajustat cuprinde urmatoarele elemente:

 1. capital subscris varsat/capital de dotare;
 2. patrimoniul regiei;
 3. patrimoniul public;
 4. patrimoniul privat;
 5. patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare;
 6. prime de capital;
 7. rezerva legala, statutara sau contractuala si alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei actionarilor/asociatilor sau potrivit prevederilor legale;
 8. rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentand diferenta pozitiva dintre soldurile creditoare si debitoare.

Elementele luate in calcul pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate in situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale.

Pentru determinarea capitalului propriu ajustat potrivit lit. a) de catre sediile permanente, capitalul subscris varsat se inlocuieste cu capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii in Romania.

In cazul in care in anul pentru care datoreaza impozitul se efectueaza urmatoarele operatiuni de reorganizare, potrivit legii, care produc efecte in anul respectiv, contribuabilii stabilesc capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, potrivit urmatoarelor reguli:

 1. contribuabilii care, in cazul fuziunii, absorb una sau mai multe persoane juridice, insumeaza capitalul propriu ajustat inregistrat de acestia in anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat pentru aceiasi ani inregistrat de celelalte societati cedente;
 2. contribuabilii infiintati prin fuziunea a doua sau mai multe persoane juridice insumeaza capitalul propriu ajustat inregistrat in anul precedent, respectiv anul 2020, de societatile cedente;
 3. contribuabilii infiintati prin divizarea sub orice forma a unei persoane juridice impart capitalul propriu ajustat inregistrat in anul precedent, respectiv in anul 2020, de societatea cedenta proportional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare intocmit potrivit legii;
 4. contribuabilii care primesc active si pasive prin operatiuni de divizare sub orice forma a unei persoane juridice insumeaza capitalul propriu ajustat inregistrat de acestia in anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat inregistrat de societatea cedenta in aceiasi ani, recalculat proportional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare intocmit potrivit legii;
 5. contribuabilii care transfera, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societati beneficiare recalculeaza capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, proportional cu valoarea activelor mentinute de catre persoana juridica care transfera activele, conform proiectului de divizare intocmit potrivit legii.

In cazul contribuabililor care in anul pentru care datoreaza impozitul devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor prevazute la art.33 din Codul fiscal, capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, se stabileste potrivit urmatoarelor reguli:

 1. in cazul fuziunii prin absorbtie, capitalul propriu ajustat al sediului permanent pentru anul precedent, respectiv anul 2020, este cel inregistrat de catre societatea cedenta;
 2. in cazul divizarii totale, divizarii partiale si transferului de active, sediile permanente determina capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, in baza celui inregistrat de societatea cedenta, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proportional cu valoarea activelor, potrivit legii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni stabilesc capitalul propriu ajustat potrivit regulilor prevazute la alin. (8) lit. e).

Pe perioada aplicarii acestor reduceri termenele pentru depunerea declaratiilor si pentru plata impozitului sunt urmatoarele:

 • pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit – termenul pentru depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, iar pentru contribuabilii pentru care anul fiscal este diferit de anul calendaristic pana la data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat;
 • pentru contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor termenul pentru depunerea declaratiei aferente trimestrului IV si plata impozitului aferent acestui trimestru este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator;
 • pentru platitorii de impozit specific unor activitati termenul pentru depunerea declaratiei aferente semestrului II si plata impozitului aferent acestui semestru este pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator.

Atentie! Aceste facilitari nu se aplica contribuabililor pentru care reglementarile contabile sunt emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Baza legala:

 • Legea 31/1990 1) societatilor – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative.