Procedura de inregistrare pentru utilizarea unor regimurile speciale TVA (2)

Se considera ca o persoana impozabila indeplineste conditiile suplimentare prevazute la alineatul anterior daca este inregistrata in Registrul contribuabililor, avand TVA inscrisa in vectorul fiscal, cu exceptia urmatoarelor categorii:

 1. persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar inregistrate in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;
 2. persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 alin.(4) si (6) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declaratie 015 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania”;
 3. persoanele impozabile nerezidente care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, care se inregistreaza in scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” si care au declarat ca stat de rezidenta un alt stat membru al Uniunii Europene.

Persoana impozabila care opteaza pentru utilizarea regimului de import, direct sau prin intermediar, este inregistrata pentru utilizarea acestui regim daca indeplineste conditiile prevazute mai sus si daca si-a stabilit sediul activitatii economice in Romania sau, daca nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, are totusi un sediu fix in Romania.

Persoana impozabila care nu si-a stabilit activitatea economica in Uniunea Europeana si nu dispune de un sediu fix in Uniunea Europeana, dar efectueaza vanzari intracomunitare de bunuri la distanta a caror expediere sau transport incepe in Romania poate opta pentru utilizarea regimului UE cu stat de inregistrare Romania, caz in care trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA inainte de realizarea operatiunilor, in conformitate cu prevederile art. 316 alin. (6) lit. c) din Codul fiscal.

Daca persoana impozabila indeplineste conditiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunica, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/aprobare a cererii de inregistrare pentru utilizarea regimului special si data acestei decizii.

Persoanei impozabile nestabilite in Uniunea Europeana care alege Romania ca stat de inregistrare pentru utilizarea regimului non-UE i se atribuie un cod de inregistrare special in scopuri de TVA (utilizand formatul EUxxxyyyyyz), care se comunica acesteia pe cale electronica.

Este important de mentionat faptul ca, in scopul acestei inregistrari nu este necesara desemnarea unui reprezentant fiscal, potrivit art. 314 alin. (4) teza a II-a din Codul fiscal.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania si care opteaza sa utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile acestui regim, codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in conformitate cu art. 316 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania si care opteaza sa utilizeze regimul de import fara intermediar, vor utiliza, pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile acestui regim, codul de inregistrare special in scopuri de TVA atribuit in conformitate cu art.3152 alin.(11) din Codul fiscal (utilizand formatul IMxxxyyyyyyz). Codul se comunica persoanelor respective prin mijloace electronice.

Persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, care au sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu au sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispun de un sediu fix in Romania si care opteaza sa actioneze ca intermediari in cadrul regimului de import, li se atribuie un cod de inregistrare special, potrivit art. 3152 alin. (12) din Codul fiscal, care le permite acestora sa actioneze in calitate de intermediar in contul persoanelor impozabile care utilizeaza regimul de import (utilizand formatul INxxxyyyyyyz), care se comunica acestora pe cale electronica. Acest cod nu poate fi utilizat de intermediar pentru a declara TVA aferenta tranzactiilor impozabile.

In plus, persoanelor impozabile pentru care este desemnat intermediarul, ca persoana obligata la plata TVA in numele si in contul persoanei impozabile, li se atribuie un cod de inregistrare special in scopuri de TVA, potrivit art.3152 alin.(13) din Codul fiscal (utilizand formatul IMxxxyyyyyyz), care se comunica intermediarului pe cale electronica. Acest cod se aloca pentru fiecare persoana pentru care intermediarul este desemnat.

Codurile de inregistrare atribuite potrivit ultimelor 3 alineate se utilizeaza numai pentru regimul de import.

Organul fiscal competent organizeaza Evidenta nationala privind persoanele impozabile care utilizeaza regimurile speciale prevazute la art. 314, art. 315 si art. 3152 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, evidenta organizata pentru fiecare regim in parte. Informatiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt inscrise in aceasta evidenta.

Persoana impozabila aplica regimul non-UE sau regimul UE incepand cu prima zi a trimestrului calendaristic urmator transmiterii declaratiei de incepere a activitatii, corect completata. Prin exceptie, in cazul in care prima prestare de servicii sau prima livrare de bunuri, care ar putea face obiectul aplicarii regimului non-UE sau regimului UE, este efectuata inainte de prima zi a trimestrului calendaristic urmator transmiterii declaratiei de incepere a activitatii, regimul special se aplica incepand cu data primei prestari/livrari, cu conditia ca persoana impozabila sa notifice organul fiscal cu privire la inceperea activitatilor sale care pot face obiectul regimului special, pana pe data de 10 a lunii urmatoare primei prestari sau livrari. Notificarea se face prin depunerea, in format electronic, a declaratiei de incepere a activitatii.

Persoana impozabila sau un intermediar care actioneaza in contul acesteia aplica regimul de import incepand cu ziua in care persoanei impozabile sau intermediarului i s-a comunicat codul de inregistrare special in scopuri de TVA pentru regimul de import, potrivit art. 3152 alin. (11) si (13) din Codul fiscal.

Informatiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizeaza regimul UE, regimul non-UE sau regimul de import avand Romania ca stat de inregistrare se transmit de catre organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul retelei CCN/CSI, conform specificatiilor tehnice transmise de Comisia Europeana si implementate de Centrul National pentru Informatii Financiare.

Modificari ulterioare inceperii activitatii supuse regimului special:

Persoanele impozabile care utilizeaza regimul UE sau regimul de import sau intermediarii care actioneaza in contul persoanelor impozabile care utilizeaza regimul de import notifica organul fiscal cu privire la modificarea datelor declarate initial, prin depunerea declaratiei de mentiuni, potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala.

Persoanele impozabile care utilizeaza regimul special non-UE notifica organul fiscal cu privire la modificarea informatiilor declarate initial, prin transmiterea modificarilor ulterioare pe cale electronica.

Pentru modificarea datelor declarate initial, persoana impozabila sau intermediarul notifica organul fiscal pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a survenit modificarea, in caz contrar, aplicandu-se dispozitiile art. 336 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala.

Renuntarea la utilizarea regimului, la cererea persoanei impozabile (excluderea voluntara):

Persoana impozabila care utilizeaza unul dintre regimurile speciale trebuie sa notifice organul fiscal competent daca opteaza sa renunte la utilizarea regimului special, indiferent daca realizeaza in continuare operatiuni care pot fi eligibile pentru aplicarea respectivului regim special.

Intermediarul care actioneaza in contul persoanelor impozabile care utilizeaza regimul de import trebuie sa notifice organul fiscal competent daca opteaza sa renunte la activitatea de intermediere sau daca persoana impozabila opteaza sa renunte la utilizarea regimului special, indiferent daca realizeaza in continuare operatiuni care pot fi eligibile pentru aplicarea respectivului regim special.

In cazul regimului non-UE sau regimului UE notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntara cu cel putin 15 zile inainte de sfarsitul trimestrului calendaristic anterior celui in care persoana impozabila intentioneaza sa inceteze utilizarea regimului. Incetarea aplicarii regimului non-UE sau regimului UE devine efectiva incepand cu prima zi a trimestrului calendaristic urmator.

In cazul regimului de import notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntara de catre persoana impozabila sau intermediarul care actioneaza in contul acesteia cu cel putin 15 zile inainte de sfarsitul lunii anterioare celei in care persoana impozabila intentioneaza sa inceteze utilizarea regimului. Incetarea aplicarii regimului de import devine efectiva incepand cu prima zi a lunii urmatoare, iar persoana impozabila nu mai are dreptul sa utilizeze regimul pentru livrarile efectuate incepand din acea zi.

Cererea se completeaza si se transmite prin intermediul portalului electronic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Obligatiile privind TVA aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii in cadrul regimului non-UE sau regimului UE, care rezulta dupa data la care incetarea a devenit efectiva, sunt indeplinite direct catre autoritatile fiscale ale fiecarui stat membru de consum.

In conditiile in care persoana impozabila care utilizeaza unul dintre regimurile speciale sau intermediarul care actioneaza in contul persoanelor impozabile care utilizeaza regimul de import isi muta sediul activitatii economice sau sediul fix intr-un alt stat membru si indeplineste in continuare conditiile pentru aplicarea regimului, pentru a continua sa utilizeze regimul trebuie sa declare ca stat de inregistrare noul stat membru in care si-a stabilit sediul activitatii economice sau noul stat membru in care are un sediu fix.

In situatia in care persoana impozabila care utilizeaza regimul UE pentru livrarea de bunuri nu este stabilita in Uniunea Europeana, aceasta indica drept nou stat de inregistrare statul membru din care expediaza sau transporta bunuri.

Persoana impozabila sau intermediarul notifica organul fiscal competent cu privire la intentia de a schimba statul membru de inregistrare.

Notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntara cel mai tarziu pana in a 10-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc schimbarea sediului.

Persoana impozabila sau intermediarul trebuie sa solicite inregistrarea in regimul special in noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.

Schimbarea statului de inregistrare se aplica incepand cu data la care persoana impozabila sau intermediarul inceteaza sa aiba sediul activitatii economice sau un sediu fix in Romania sau incepand cu data la care persoana impozabila inceteaza sa expedieze sau sa transporte bunuri din Romania.

In situatia in care persoana impozabila sau intermediarul care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispune de mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana si are ca stat de inregistrare Romania intentioneaza sa isi aleaga un alt stat de inregistrare, aceasta/acesta poate schimba statul de inregistrare cel mai devreme incepand cu 1 ianuarie a celui de-al treilea an calendaristic urmator celui in care s-a inregistrat in Romania pentru utilizarea regimului special.

In situatia in care persoana impozabila sau intermediarul considera ca nu mai indeplineste cerintele pentru a utiliza regimul special trebuie sa notifice organul fiscal cu privire la renuntarea de a utiliza regimul special. Incetarea utilizarii regimului devine efectiva incepand cu data de la care persoana nu mai indeplineste cerintele pentru a utiliza respectivul regim special.

Excluderea de la aplicarea regimului special, din oficiu, de catre organul fiscal:

Persoana impozabila care utilizeaza unul dintre regimurile speciale va fi exclusa de la aplicarea regimului respectiv de catre organul fiscal competent, potrivit dispozitiilor art. 314 alin. (6), art. 315 alin. (5) si art. 3152 alin. (15) si (17) din Codul fiscal, in oricare dintre urmatoarele situatii:

 1. persoana impozabila notifica organul fiscal ca nu mai efectueaza operatiunile reglementate de regimurile respective sau intermediarul notifica organul fiscal ca persoana impozabila nu mai efectueaza operatiunile reglementate de regimul de import;
 2. organul fiscal competent constata ca operatiunile care fac obiectul unui regim special au incetat;
 3. persoana impozabila nu mai indeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
 4. persoana impozabila incalca in mod repetat regulile regimului special;
 5. intermediarul notifica faptul ca nu mai reprezinta persoana impozabila respectiva.

Excluderea de la aplicarea regimului non-UE sau a regimului UE devine efectiva incepand cu prima zi a trimestrului calendaristic care urmeaza datei la care decizia de excludere se transmite pe cale electronica persoanei impozabile, cu exceptia situatiei in care excluderea este cauzata de schimbarea sediului activitatii economice, a sediului fix sau a locului din care incepe expedierea sau transportul bunurilor cand excluderea devine efectiva incepand cu data schimbarii in cauza.

Excluderea de la aplicarea regimului de import devine efectiva incepand cu prima zi a lunii care urmeaza datei la care decizia de excludere se transmite pe cale electronica persoanei impozabile, cu urmatoarele exceptii:

 1. daca excluderea este cauzata de o schimbare a sediului activitatii economice sau a sediului fix al acesteia, caz in care excluderea devine efectiva incepand cu data schimbarii in cauza;
 2. daca excluderea este cauzata de nerespectarea in mod repetat de catre aceasta a normelor acestui regim, caz in care excluderea devine efectiva incepand cu ziua care urmeaza celei la care decizia de excludere se transmite pe cale electronica persoanei impozabile.

Codul de inregistrare special in scopuri de TVA alocat pentru utilizarea regimului de import potrivit art. 3152 alin.(11) sau (13) din Codul fiscal ramane valabil pe perioada de timp necesara pentru importul bunurilor care au fost livrate inainte de data excluderii, dar nu mai mult de doua luni de la data respectiva.

Corectarea declaratiilor speciale de TVA:

Cifrele inscrise intr-o declaratie speciala de TVA, referitoare la perioade de declarare pana la data de 30 iunie 2021, pot fi corectate, dupa depunerea declaratiei respective, numai prin rectificarea declaratiei in cauza.

Se completeaza cate o declaratie rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.

Informatiile modificate prin declaratiile rectificative se transmit de catre organul fiscal, cu ajutorul sistemului informatic, fiecarui stat membru de consum in cauza/stat membru in care persoana impozabila detine sedii fixe.

Cifrele inscrise intr-o declaratie speciala de TVA referitoare la perioade de declarare incepand cu data de 1 iulie 2021 pot fi corectate, dupa depunerea declaratiei respective, numai prin intermediul unor ajustari operate intr-o declaratie ulterioara transmisa statului de inregistrare in termen de 3 ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala.

In declaratia ulterioara se inscriu perioada fiscala si statul membru de consum la care se refera modificarea, precum si valoarea totala a TVA rezultata din corectia livrarilor/prestarilor, care poate fi si negativa.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ANAF 1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vanzari de bunuri la distanta, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 si art. 315^2 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, precum si pentru modificarea unor prevederi procedurale;
 • Ordonanta de urgenta (OUG) nr.59/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.