Procedura de indrumare si asistenta acordata de ANAF

Ordinul Ministerului Finantelor (MF) nr.1233 pentru aprobarea Procedurii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor, acordate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si de coordonare metodologica a activitatii de aplicare unitara a legislatiei fiscale si procedural fiscale desfasurate de structurile de asistenta contribuabili, precum si in domeniul tehnologiei informatiei s-a publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr. 998 din data de 19 octombrie 2021.

Mentionam ca incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat, orice alta dispozitie contrara privind indrumarea si asistenta contribuabililor acordate de catre organul fiscal central isi inceteaza aplicabilitatea.

Solicitarile contribuabililor/platitorilor inregistrate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza potrivit procedurii aplicabile la data inregistrarii.

Contribuabil/platitor reprezinta orice persoana care adreseaza cereri de indrumare si asistenta conform prezentei proceduri.

Indrumarea si asistenta contribuabililor/ platitorilor se realizeaza de catre organul fiscal competent in administrarea creantelor, ale respectivului contribuabil/platitor, prin intermediul structurilor proprii cu atributii in domeniul asistentei contribuabililor/platitorilor.

Coordonarea metodologica a ANAF, in legatura cu activitatea de aplicare unitara a legislatiei din domeniul fiscal, nefiscal, contabil, procedural fiscal, desfasurata de serviciile de asistenta contribuabili din cadrul ANAF, se realizeaza de Ministerul Finantelor,  prin:

 1. emiterea de opinii referitoare la punctele de vedere formulate de Directia Generala de Asistenta pentru Contribuabili, denumita in continuare DGAC, sau de alte structuri ale aparatului central al ANAF, cu informarea DGAC, in baza solicitarilor formulate de contribuabili/platitori sau din oficiu;
 2. indrumarea, atunci cand situatia impune, in vederea aplicarii legislatiei fiscale, din oficiu sau la solicitarea ANAF, dupa caz.

Este important de precizat faptul ca planificarea/sincronizarea structurilor din cadrul MF si ANAF privind indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor in domeniul tehnologiei informatiei este realizata de catre Centrul National pentru Informatii (CNIF).

Indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor in domeniul tehnologiei informatiei se realizeaza de catre Centrul National pentru Informatii Financiare prin serviciul helpdesk si calitatea serviciilor TIC.

 In scopul acordarii de catre organul fiscal de indrumare si asistenta, contribuabilii/platitorii prezinta in mod corect si complet situatia pentru care solicita indrumare si asistenta, raspunsul la solicitarile acestora producand efecte in limita si in conditiile stabilite de Codul de procedura fiscala.

Potrivit art.6 din CPF, organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de proba prevazute de lege si sa adopte solutia intemeiata pe prevederile legale, precum si pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza raportat la momentul luarii unei decizii. In exercitarea dreptului sau de apreciere, organul fiscal trebuie sa ia in considerare opinia emisa in scris de organul fiscal competent respectivului contribuabil/platitor in cadrul activitatii de asistenta si indrumare a contribuabililor/platitorilor, precum si solutia adoptata de organul fiscal in cadrul unui act administrativ fiscal sau de instanta judecatoreasca, printr-o hotarare definitiva, emisa anterior, pentru situatii de fapt similare la acelasi contribuabil/platitor. In situatia in care organul fiscal constata ca exista diferente intre starea de fapt fiscala a contribuabilului/platitorului si informatiile avute in vedere la emiterea unei opinii scrise sau a unui act administrativ fiscal la acelasi contribuabil/platitor, organul fiscal are dreptul sa consemneze constatarile in conformitate cu situatia fiscala reala si cu legislatia fiscala si are obligatia sa mentioneze in scris motivele pentru care nu ia in considerare opinia prealabila.

Organul fiscal isi exercita dreptul de apreciere in limitele rezonabilitatii si echitatii, asigurand o proportie justa intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.

Ori de cate ori organul fiscal trebuie sa stabileasca un termen pentru exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii de catre contribuabil/platitor, acesta trebuie sa fie rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului/platitorului sa isi exercite dreptul sau sa isi indeplineasca obligatia. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducatorului organului fiscal.

Conform procedurii, opinia emisa de organul fiscal competent se bazeaza exclusiv pe situatia de fapt descrisa de contribuabil/platitor, este aplicabila operatiunii descrise doar in masura in care aceasta este afectata realizarii unui scop licit si moral si poate produce efecte numai in cazul in care sunt respectate principiile generale de conduita in administrarea creantelor fiscale si de aplicare a prevederilor legislatiei fiscale.

Procedura nu se aplica pentru:

 1. petitiile formulate in baza Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.233/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor care au ca obiect indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor cu privire la problematica din domeniul legislatiei fiscale, precum si cea in domeniul tehnologiei informatiei pentru care sunt aplicabile prevederile prezentei proceduri. Daca cererea are ca obiect indrumarea si asistenta contribuabililor/platitorilor cu privire la problematica din domeniul legislatiei fiscale si nu poate fi identificat organul fiscal competent, este informata structura din cadrul MF/ANAF competenta sa primeasca petitiile formulate in baza Ordonantei Guvernului nr.27/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare, care a primit petitia in vederea informarii contribuabilului/platitorului cu privire la procedura aplicabila;
 2. cererile privind politica fiscala primite de la alte ministere, diferite autoritati sau institutii publice (Guvern, Parlament etc.), organisme internationale, sindicate sau patronate, solicitarile formulate de mass-media si adresate ministrului finantelor, secretarului de stat care raspunde de politica fiscala sau compartimentului de comunicare si relatii publice;
 3. plangerile prealabile formulate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. propunerile de modificare si completare a actelor normative din domeniul legislatiei fiscale sau alte propuneri privind politica fiscala;
 5. corespondenta primita de MF de la autoritatile fiscale competente din alte tari.

Indrumarea si asistenta contribuabililor/ platitorilor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii declarative/de plata si/sau fiscale/contabile.

Mentionam ca, potrivit procedurii, sfera activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor cuprinde domeniul legislatiei fiscale, precum si domeniul tehnologiei informatiei.

In cadrul domeniului fiscal, sfera activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte creante fiscale administrate de ANAF, prin structurile de specialitate cu atributii de administrare a creantelor fiscale, inclusiv structurile subordonate.

Este foarte important de subliniat faptul ca indrumarea si asistenta oferite contribuabililor/platitorilor nu includ furnizarea de informatii care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:

 1. informatii de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. informatii prin care se sugereaza sau se prezinta modalitati de optimizare a sarcinii fiscale;
 3. informatii care contravin secretului fiscal;
 4. informatii solicitate in perioada in care contribuabilul este supus controlului fiscal si in legatura cu impozitele, taxele, contributiile si alte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul controlului fiscal;
 5. informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale;
 6. informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau asupra carora se efectueaza cercetari penale sau disciplinare;
 7. elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici; h) informatii care nu intra in sfera de competenta a MF si/sau ANAF;
 8. materiale de presa sau pentru uz didactic, cum sunt, fara a se limita la, cele pentru lucrari de licenta, proiecte de cercetare, master, doctorat;
 9. alte informatii a caror furnizare este interzisa, conform legislatiei in vigoare.

Cererile formulate de catre contribuabili/platitori in vederea acordarii indrumarii si asistentei includ in mod obligatoriu datele de identificare prevazute la art. 1 pct. 40 din Codul de procedura fiscala, respectiv numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice/entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscala. In cazul nerezidentilor, cererile contin si numarul de identificare fiscala alocat in statul de rezidenta, adresa din statul de rezidenta si datele de identificare ale reprezentantului fiscal, daca exista un asemenea reprezentant.

Indrumarea si asistenta contribuabililor/ platitorilor in domeniul legislatiei fiscale se realizeaza de catre:

 1. DGAC, care coordoneaza metodologic activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor in domeniul legislatiei fiscale, la nivel national pentru structurile din subordinea ANAF;
 2. Directia generala de administrare a marilor contribuabili, denumita in continuare DGAMC, prin serviciul de asistenta mari contribuabili;
 3. directiile generale regionale ale finantelor publice, denumite in continuare DGRFP, care coordoneaza activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor in domeniul legislatiei fiscale, la nivel regional;
 4. structurile subordonate DGRFP, astfel:
 5. administratiile judetene ale finantelor publice, denumite in continuare AJFP, administratiile sectoarelor 1—6 ale finantelor publice, serviciile/birourile fiscale municipale, orasenesti si comunale, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenta pentru contribuabili sau serviciile/birourile/compartimentele cu atributii in domeniul asistentei contribuabililor potrivit regulamentului de organizare si functionare, dupa caz, pentru contribuabilii/platitorii aflati in administrarea acestora;
 6. Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucuresti, prin serviciul/biroul/compartimentul de asistenta pentru contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii din municipiul Bucuresti;
 7. Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti, cu privire la orice aspecte legate de contribuabilii/platitorii nerezidenti.

Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor in domeniul legislatiei fiscale, la nivelul intregii tari, este coordonata de catre ANAF, prin DGAC, iar la nivel regional, activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor este coordonata de catre DGRFP, prin serviciile/birourile/ compartimentele de asistenta pentru contribuabili.

Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor/ platitorilor in domeniul vamal se realizeaza de catre Directia Generala a Vamilor, potrivit prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 18 si 19 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coordonarea activitatii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor referitor la utilizarea aplicatiei informatice „Sistemul de Control al Miscarilor cu Produse Accizabile” (EMCS) se realizeaza prin structura de Helpdesk EMCS din cadrul Directiei Generale a Vamilor.

Procedura de indrumare si asistenta:

Pentru a beneficia de indrumare si asistenta, contribuabilii/platitorii se adreseaza cu cereri privind problematica fiscala, precum si cea in domeniul tehnologiei informatiei, dupa caz, organelor fiscale competente ori CNIF, dupa caz, direct, prin reprezentantul legal sau prin imputernicit ori reprezentant fiscal, potrivit Codului de procedura fiscala sau Codului fiscal, dupa caz.

In situatia in care cererea este formulata prin imputernicit/reprezentant fiscal, acesta are obligatia sa prezinte datele de identificare ale persoanei pe care o reprezinta.

Cererile adresate de contribuabili/platitori direct altor structuri din cadrul ANAF sau MF sunt considerate a fi adresate eronat si sunt transmise de catre acestea/acesta, in termen de 5 zile lucratoare, spre solutionare, organului fiscal competent, contribuabilul fiind informat corespunzator in acest sens.

Cererile primite de structurile din cadrul ANAF, altele decat cele competente pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabil/platitor, vor fi transmise in termen de 5 zile lucratoare de catre acestea spre solutionare, organului fiscal competent.

Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul organului fiscal competent:

Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul organului fiscal competent cu administrarea creantelor fiscale se realizeaza de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul structurilor DGAMAC sau structurilor subordinate DGRFP.

Pentru a beneficia de indrumare si asistenta in format letric, contribuabilii/platitorii pot adresa una sau mai multe cereri structurii competente , conform regulilor stabilite potrivit prezentei proceduri.

Structurile competente pot solicita contribuabililor/ platitorilor comunicarea de informatii, explicatii, precum si prezentarea de documente necesare formularii de raspunsuri la cererile acestora. Termenul de transmitere de catre contribuabili/platitori a raspunsului este de 15 zile de la comunicarea solicitarii de furnizare a informatiilor, explicatiilor sau documentelor. In cazul in care contribuabilii/platitorii nu dau curs acestei solicitari, aceasta se claseaza.

Indrumarea si asistenta acordate prin e-mail

Pentru a beneficia de indrumare si asistenta, in scris, prin e-mail, contribuabilii/platitorii completeaza formularul electronic de pe portalul ANAF, inscriind in mod obligatoriu toate datele de identificare.

Cererile primite prin intermediul formularului electronic se solutioneaza de catre structurile competente sau de catre CNIF, dupa caz.

Raspunsurile la solicitarile contribuabililor/platitorilor se comunica acestora in format electronic.

Indrumarea si asistenta prin „Spatiul privat virtual”

Contribuabilii/Platitorii persoane fizice, persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica, inregistrati in „Spatiul privat virtual”, pot adresa, direct sau prin reprezentantii sau imputernicitii acestora, cereri de indrumare si asistenta in domeniul legislatiei fiscale, precum si in domeniul tehnologiei informatiei prin accesarea formularului de contact din cadrul acestui serviciu.

Pentru a adresa cereri de indrumare si asistenta, persoanele trebuie sa se identifice folosind mijloacele de identificare prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raspunsurile la cererile adresate de contribuabili/platitori se comunica de structurile din cadrul organului fiscal central competent sau de catre CNIF, dupa caz, in format electronic prin intermediul aceluiasi serviciu.

Indrumarea si asistenta prin telefon

Pentru a beneficia de indrumare si asistenta prin telefon, cu exceptia asistentei in domeniul contabil, contribuabilii/platitorii se adreseaza call-center-ului.

Prin call-center se intelege Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor — call center din cadrul DGAC si structurile conectate de acesta.

Numarul unic de telefon alocat indrumarii si asistentei contribuabililor/platitorilor este mediatizat prin intermediul portalului ANAF sau/si prin alte mijloace disponibile.

In conditiile in care in timpul convorbirii telefonice se constata ca problematica fiscala si/sau nefiscala solicitata sau aspectele tehnice prezentate au un grad ridicat de complexitate si dificultate sau raspunsul nu se regaseste, in mod explicit, in bazele de date specifice activitatii de asistenta ale ANAF sau in reglementarile legale, contribuabilul/platitorul este indrumat sa solicite indrumare si asistenta prin celelalte modalitati prevazute in prezenta procedura.

 In cazul in care in timpul convorbirii telefonice se constata ca pentru indeplinirea obligatiei fiscale contribuabilul/platitorul are nevoie de asistenta in vederea accesarii unor servicii disponibile pe site-ul ANAF, acesta este indrumat sa contacteze call center-ul prin intermediul serviciului de chat disponibil pe site-ul ANAF. In acest sens contribuabilul/platitorul completeaza datele de identificare solicitate de acest serviciu.

Baza legala:

 • Ordinul MF nr.1233/2021 pentru aprobarea Procedurii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor, acordate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si de coordonare metodologica a activitatii de aplicare unitara a legislatiei fiscale si procedural fiscale desfasurate de structurile de asistenta contribuabili, precum si in domeniul tehnologiei informatiei;
 • Codul de Procedura Fiscala din 2015 (Legea nr. 207/2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • anaf.ro