Ordinul privind raportarea contabila de la 30 iunie 2019

(1)Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2)Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3)Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4)Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2019, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite, în înţelesul acestuia, entităţi.

Art. 3

(1)În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2019, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2)Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilităţii.

Art. 4

În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2019.

Art. 5

(1)Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art.2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2018.

(2)Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii.

(3)În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. în acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

Art. 6

Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

Art. 7

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 8

(1)În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 490 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”, 4901 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor” (P), 4902 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii” (P), 4903 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale” (P), 4904 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale” (P), 6818 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor” şi 7818 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”.

(2)În capitolul 16 “Funcţiunea conturilor” se introduce funcţiunea contului 490 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”, cu următorul cuprins:

“Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor.

Contul 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» este un cont de pasiv.

În creditul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:

– valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (681).

În debitul contului 490 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor» se înregistrează:

– diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (781).

Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.”

(3)În funcţiunea contului 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere” din cadrul capitolului 16 “Funcţiunea conturilor” se adaugă elementul “valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)”.

(4)În funcţiunea contului 781 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” din cadrul capitolului 16 “Funcţiunea conturilor” se adaugă elementul “sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor corespunzătoare avansurilor acordate furnizorilor (490)”.

Art. 9

În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 490 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”, 4901 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor” (P), 4902 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii” (P), 4903 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale” (P), 4904 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale” (P), 6818 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor” şi 7818 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”.

Art. 10

(1)În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc conturile 490 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”, 4901 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor” (P), 4902 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii” (P), 4903 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale” (P), 4904 “Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale” (P), 6818 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor” şi 7818 “Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor”.

(2)În funcţiunea contului 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere” din cadrul capitolului 10 “Funcţiunea conturilor” se adaugă elementul “valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (490)”.

Art. 11

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul situaţiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi depuse de aceştia la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

Art. 12

În Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.170/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, punctul 1, litera b) a capitolului I se modifică după cum urmează:

Prezentele reglementări se aplică de către:

1.persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din următoarele surse:

…………………………….

b)cedarea folosinţei bunurilor;

[extras din OMFP nr.170/2015]

“b) cedarea folosinţei bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit şi al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal;”