OMFP (Ordinul ministrului Finanțelor Publice) 2206_2020

In Monitorul Oficial nr.675 din 30 iulie 2020, a fost publicat Ordinul nr.2.206 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile (anexat).

Principalele prevederi pentru societățile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

*  Operatorii economici care în exercițiul financiar 2019 au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, au obligația de a depune până la data de 30 septembrie 2020, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, raportarea contabilă întocmită la 30 iunie 2020;

Încadrarea se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar 2019.

*  Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2020, cele care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2020, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020

*  Societățile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, în scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, este valoarea rămasă în urma ajustărilor;

*  pe perioada neutilizării  unui activ, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcţie de utilizarea redusă a acestuia, cu excepţia cazului în care activul este complet amortizat., și a cazului în care este utilizată metoda de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producţie, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului.