Norme privind acordarea unor facilitati pentru credite

ANEXĂ:NORME de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

SECŢIUNEA 0:

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale şi definiţii

Art. 1

Prezentele norme se aplică tuturor facilităţilor acordate de creditorii definiţi conform prevederilor art.1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor definiţi conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea obligaţiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane

Art. 2

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. capitalizare – majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 în conformitate cu prevederile contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
 2. dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice – dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. La finalul perioadei de suspendare, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă 0%;
 3. grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice – eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;
 4. soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare – valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
 5. valoarea de executare a garanţiei – suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea totală de executare a garanţiei se plăteşte după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.

SECŢIUNEA I:Credite ipotecare acordate persoanelor fizice

CAPITOLUL II:Perioada de acordare a facilităţilor de suspendare la plată a ratelor din creditele ipotecare

Art. 3

(1)Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se stabileşte conform opţiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, şi este cuprinsă între o lună şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020. Scadenţa ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

(2)Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020.

CAPITOLUL III:Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor

SUBCAPITOLUL 1:Condiţii privind creditele ipotecare

Art. 4

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 1. au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 2. data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 3. nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 4. nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

SUBCAPITOLUL 2:Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente

Art. 5

(1)Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020

(2)Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(3)Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una din căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se afla în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.

(4)În înţelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soţ/soţie, părinţi şi copii, care locuiesc şi se gospodăresc împreună cu debitorul.

(5)Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

(6)Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.

(7)Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată rata de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

(8)În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, în termenul prevăzut la alin. (5) creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de garantare în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.

SUBCAPITOLUL 3:Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor

Art. 6

(1)Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligaţiei debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art.3, conform opţiunii debitorului.

(2)În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

SUBCAPITOLUL 4:Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

Art. 7

(1)Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

(2)Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

(3)Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) şi art. 21 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului “Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul creditelor acordate în cadrul programului “Prima casă”, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

SUBCAPITOLUL 5:Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

Art. 8

(1)Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

(2)Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică în termen de 5 zile debitorilor şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, odată cu formularea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie.

CAPITOLUL IV:Procedura de emitere şi caracteristicile scrisorilor de garanţie pentru obligaţiile de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare, contractate de debitori persoane fizice

Art. 9

(1)Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.

(2)FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de mandant, şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.

(3)Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.

(4)În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul.

(5)Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului acordat debitorilor conform prevederilor art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(6)Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit şi data încheierii acestuia, suma garantată de stat.

(7)Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.

(8)În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

Art. 10

(1)FNGCIMM garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligaţiilor de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.

(2)Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.

(3)Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:

 1. data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2);
 2. data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
 3. data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
 4. data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 11

(1)Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare. Informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, a cărui structură şi termene de raportare vor fi stabilite prin Convenţia de garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul.

(2)Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.

CAPITOLUL V:Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie

SUBCAPITOLUL 0:

Art. 12

(1)Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin MFP, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2).

(2)Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanţie în perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.

Art. 13

(1)Cererile de executare a garanţiei se transmit FNGCIMM de către fiecare creditor până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, consolidate pe creditor, pentru debitorii din portofoliu, însoţite de următoarele documente în copie:

 1. documentele de identitate/ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
 2. graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
 3. notificările transmise debitorilor potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020;
 4. extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

(2)În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanţiei şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuţi la alin. (1).

(3)FNGCIMM poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei transmise odată cu cererea de executare a garanţiei, în vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei.

(4)Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor ataşa de către FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de executare şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

(5)Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.

(6)Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

(7)Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată, se face de către MFP într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM.

(8)Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, titlul “Alte transferuri” cod 55, alin. “Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50.

SUBCAPITOLUL 1:Procedura de individualizare şi recuperare a creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie

Art. 14

(1)Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către FNGCIMM, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(2)În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.

(3)După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (2), FNGCIMM întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (2).

(4)În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.

(5)Anunţul prevăzut la alin. (4) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:

 1. numele şi prenumele persoanei fizice;
 2. domiciliul persoanei fizice;
 3. numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

(6)În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

(7)Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.

(8)La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (7), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.

(9)Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

(10)Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art.5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea.

SECŢIUNEA II:Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice

CAPITOLUL VI:Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

SUBCAPITOLUL 0:

Art. 15

Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

(1)Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020.

(2)Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.

(3)Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 1. au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 2. data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;
 3. nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 4. nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

SUBCAPITOLUL 1:Criterii de eligibilitate a debitorilor şi condiţiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

Art. 16

(1)Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

(2)Debitorul, persoana fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.

(3)Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiţii:

 1. pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru debitorii care deţin profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori ş.a.;
 2. pentru alţi debitori cu excepţia persoanelor fizice şi cei menţionaţi la lit. a) dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parţial sau total ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori s.a.;
 3. nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

(4)În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.

(5)Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art.15 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

(6)Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.

(7)Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

(8)Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.

(9)În cazul creditelor garantate, în termenul prevăzut la alin. (6), creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii angajamentului de garantare în condiţiile prevederilor art.3 alin (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020. Perioada maximă de valabilitate a garanţiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiilor de plată aprobată în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

SUBCAPITOLUL 2:Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori, cu excepţia creditelor ipotecare

Art. 17

(1)Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 15, în măsura în care îndeplineşte condiţiile de la art. 15 şi 16, conform opţiunii debitorului.

(2)În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

(3)În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2), creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilităţii de suspendare a obligaţiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

SUBCAPITOLUL 3:Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori, cu excepţia creditelor ipotecare

Art. 18

(1)Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

(2)Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

SUBCAPITOLUL 4:Rambursarea obligaţiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori, cu excepţia creditelor ipotecare

Art. 19

(1)Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor.

(2)În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

CAPITOLUL VII:Dispoziţii finale

Art. 20

(1)În aplicarea prezentelor norme, modelul Convenţiei de garantare, al Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (2), precum şi al titlului de creanţă prevăzut la art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2)În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, creditorii implicaţi în accesarea facilităţii de garantare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 notifică FNGCIMM cu privire la încheierea convenţiei de garantare.