Modificările din Codul Fiscal

Printre noutățile prevăzute în Ordonanța de Urgență din 27 octombrie 2015 se numără scăderea impozitului pe dividende la 5%, din 2016, nu din 2017 cum era stabilit inițial, scăderea TVA la apă de la 24% la 9%, încadrarea unităților particulare din învățământul preuniversitar în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit și modificarea plafonului pentru impozitul pe microîntreprinderi.

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

O altă măsură importantă prevăzută în proiect se referă la scăderea TVA la apă, la 9%, pentru toate tipurile de servicii.

Ordonanța de Urgență mai stabilește ca, din 2016, nu doar universitățile private să fie scutite de la plata impozitului pe profit, ci și grădinițele, școlile și liceele private să beneficieze de această măsură.

Referitor la impozitul pe venit, documentul aprobat în cadrul ședintei Guvernului mai propune ca, în situația veniturilor din salarii care sunt asimilate salariilor obținute în afara funcției de bază, impozitul lunar să fie determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în Romania sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

Modificările din Codul Fiscal referitoare la capitolul contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute în cuprinsul documentului lansat de MFP prevăd exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate.

Din punct de vedere al impozitelor și taxelor locale, proiectul de act normativ presupune:

  • ca în situația înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;
  • declararea termenelor de depunere, de la 29 februarie la 31 martie 2016, a formularelor privind cladirile în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, cu destinație nerezidențială sau mixtă, a declarațiilor privind mijloacele de transport radiate din circulație, precum și depunerea documentelor justificative eliberate în anul 2015, privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cladiri, teren sau a mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice sau juridice care sunt îndreptățite prin lege să beneficieze de aceste facilități;

Din 2016 va fi majorat plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere, până la valoarea de 100.000 de euro, iar sistemul de cote de impozitare aplicat microîntreprinderilor va fi diferențiat, în funcție de numărul de salariați.

Prin urmare, în situația în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul și plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintrele limitele prevăzute anterior.

Conform actualului Cod Fiscal (aprobat prin Legea 571/2003, cu modificările și completările ulterioare), în vigoare până la 31 decembrie 2015, o microîntreprindere poate realiza venituri de maxim 65.000 de euro (echivalentul în lei).

Prin urmare, potrivit proiectului de ordonanță, din 2016 va fi reglementat pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.

Mai exact, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% și 3%, în funcție de existența angajaților și numărul acestora, după cum urmează:

  • cota de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel putin doi salariați;
  • cota de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
  • cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se va modifica, cotele de impozitare prevăzute mai sus se vor aplica în mod corespunzător, începand cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au unul, respectiv doi salariați al caror raport de muncă înceteaza, condiția referitoare la numărul de salariați va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

Mai mult decât atât, în cazul microîntreprinderilor care nu au salariați sau cele care au cel mult doi salariați, în condițiile în care numărul acestora se va modifica, în scopul menținerii/modificării cotei de impozitare prevăzute anterior, noii salariați vor trebui angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Conform actualelor reglementari, microîntreprinderile plătesc un impozit de 3%, indiferent de numărul de angajați pe care îl au.

Lasă un răspuns