Masuri economice si fiscal-bugetare

Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr.29 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.230 din data de 21 martie 2020.

Asa cum se precizeaza in preambulul actului normativ, documentul a fost emis din necesitatea adoptarii unor instrumente care sa protejeze mediul de afaceri si sistemul economic.

In circumstantele exceptionale create de focarul COVID-19, intreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsa severa de lichiditate. De asemenea, intreprinderile solvabile sau mai putin solvabile se pot confrunta cu o lipsa brusca sau chiar indisponibilitate de lichiditate.

Acest lucru este valabil, in special, pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt si mediu poate afecta grav situatia economica a multor intreprinderi sanatoase si situatia angajatilor acestora, cu posibile consecinte chiar si pe termen lung, periclitand supravietuirea acestora.

Prorogarea/Suspendarea unor termene

Se proroga termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada in care se vor primi in continuare bonificatiile stabilite de consiliile locale.

Prorogarea termenului pentru depunerea intentiei de restructurare (OG nr.6/2019 privind facilitati fiscale) pana la data de 31 iulie 2020 (vechiul termen era 31 martie 2020) si prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare pana la data de 30 octombrie 2020 (vechiul termen era 31 iulie 2020).

Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta (21 martie 2020) si neachitate pana la incetarea masurilor prevazute de starea de urgenta (plus inca 30 de zile de la incetarea starii de urgenta) nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala.

Aceste obligatii fiscale neachitate nu se considera obligatii restante.

Prin derogare de la prevederile art.41 alin. (  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pastreaza pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru contribuabilii prevazuti la art.16 alin.(5) din Codul fiscal – contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic – prevederile mentionate anterior se aplica pentru platile anticipate datorate pentru trimestrele ramase din anul modificat care se incheie in anul 2020, precum si pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care incepe in anul 2020 si sunt cuprinse in anul calendaristic 2020.

Mai mult decat atat, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire (inclusiv pentru persoane juridice), cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale.

Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

Program multianual de sprijinire a IMM-urilor:

Conform OUG nr.29/2020, se doreste implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor raspandirii COVID-19, prin garantarea unor credite si subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari.

Astfel, Ministerul Finantelor va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM-urilor. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5 milioane de lei. Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei.

In acelasi timp, valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10 milioane de lei.

In cazul microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, statul va acorda garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%.

Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.

Valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurilor prevazute anterior.

Atentie! Pentru microintreprinderi sau intreprinderile mici care nu au depus situatii financiare la data solicitarii creditului garantat, valoarea maxima a finantarii pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balantele lunare.

Ministerul Finantelor Publice (MFP) va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Conform OUG nr.29, dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021.

Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, doar in conditiile in care cresterea economica estimata de CNSP (Comisia Nationala de Strategie si Prognoza) pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni.

Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.

Alte facilitati acordate IMM-urilor:

Conform art.X, alin.(1), pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii (IMMurile), astfel cum sunt definite de Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele prevazute anterior, incheiate de IMMurile ce indeplinesc conditiile enuntate in paragraful anterior, poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta.

Se prezuma a constitui caz de forta majora, in sensul prezentei ordonante de urgenta, imprejurarea imprevizibila, absolut invincibila si inevitabila la care se refera art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezulta dintr-o actiune a autoritatilor in aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea intreprinderii mici si mijlocii, afectare atestata prin certificatul de situatie de urgenta. Prezumtia poate fi rasturnata de partea interesata prin orice mijloc de proba. Caracterul imprevizibil se raporteaza la momentul nasterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile masurile luate de autoritati in conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenta.

Penalitatile stipulate pentru intarzieri in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice de catre categoria de IMM-uri mentionata nu se datoreaza pentru durata starii de urgenta.

Dispozitiile alin.(1) sunt aplicabile, in mod corespunzator, si pentru urmatoarele profesii care indeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat si formele de organizare a activitatii profesiei de executor judecatoresc, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice, pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Membrii profesiilor prevazute anterior sunt obligati ca, pe perioada instituirii starii de urgenta, sa ia, cu observarea regulilor de disciplina sanitara si a celorlalte masuri de protectie si preventie stabilite de autoritatile competente ca urmare a instituirii starii de urgenta, masurile necesare in vederea asigurarii continuitatii activitatii. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara care se sanctioneaza cu excluderea din profesie, in conditiile si cu procedura stabilite de legislatia in vigoare, aplicabile fiecarei profesii.

Salariatii formelor de exercitare a profesiilor mentionate care refuza indeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de munca si din acest motiv nu se poate asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii, respectiv continuarea activitatii in cadrul formelor de exercitare a profesiilor mentionate nu vor avea acces la beneficiile de asistenta sociala sau la alte facilitati ce vor fi acordate pe durata starii de urgenta.

De dispozitiile alin.(1) ale art.X beneficiaza cabinetele medicilor de familie si cabinetele stomatologice in care isi desfasoara activitatea, in orice forma, cel mult 20 de persoane si a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice, pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Mai mult, de aceste masuri, beneficiaza federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin certificat de identitate sportiva si a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19.

Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.