Impozitarea dividendelor

Mentionam ca veniturile din dividende sunt incadrate la categoria veniturilor din investitii (art.91 din CF), iar la acordarea lor trebuie respectate anumite reguli speciale.

In anul 2020, cota de impozitare pentru veniturile din dividende este de 5% \: „Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final”, potrivit Codului fiscal.

Impozitul pe dividende trebuie calculat, retinut si platit la stat de catre companiile care platesc aceste venituri catre persoanele fizice, insa regula se aplica chiar daca se platesc dividende catre o alta firma (persoana juridica).

Impozitul trebuie declarat prin formularul 100 si achitat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendelor.

„In cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator”, este explicat in Cod cu privire la dividendele distribuite, dar neplatite.

CASS pentru veniturile din dividende:

Referitor la obligatia CASS, conform art.170 alin.(2) lit.e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, “(1) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art.155 alin.(1) lit. b) -h), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art.120 (Declaratia unica) se efectueaza prin cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h).

Avem in vedere faptul ca in calculul CASS aferente veniturilor din dividende, se iau in calcul dividendele distribuite si incasate incepand cu anul 2018. Prin urmare nu trebuie depusa declaratia unica de catre asociat pentru dividendele distribuite inainte de anul 2018.

Pentru perioadele anterioare anului 2018, impunerea referitoare la CASS se efectueaza de organul fiscal conform formularului 205 “Declaratie  informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” depuse de societate, in functie de veniturile realizate, plafoanele legale si legislatia fiscala specifica fiecarui an.

Conform art.154 lit. h) si h^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate urmatoarele categorii de persoane fizice:

  • persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum si pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuala;
  • persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.      

Atentie! La categoria acestor scutiri de la plata CASS nu se regasesc si veniturile din dividende.     

Prin urmare, daca persoana fizica ce a incasat venituri din dividende peste plafonul de 24.960 lei, in anul 2019, are calitatea de pensionar si/sau salariat, acest lucru nu o scuteste de la plata CASS in cota de 10%, adica de la plata sumei de 2.496 lei.

Conform art. 174 alin.10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ,,Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe tara garantat in plata, este cel in vigoare la data depunerii declaratiei’’.         

Dividende anuale sau trimestriale:

Reamintim faptul ca, potrivit Legii contabilitatii, un dividend este o cota-parte din profitul companiei, care se plateste fiecarui asociat.

Dividendele se pot imparti atat anual, dupa incheierea exercitiului financiar, cat si trimestrial, in timpul acestuia, insa numai daca exista un profit din care sa se imparta bani.

In conditiile in care se merge pe distribuirea trimestriala, acest lucru se face numai in baza situatiilor financiare interimare, iar daca se merge pe distribuirea anuala, acest lucru se face doar in baza situatiilor financiare anuale. Mai exact, plata se poate face trimestrial, la un termen stabilit de adunarea generala a asociatilor sau prin lege speciala, iar la final se face o regularizare a diferentelor prin situatiile financiare anuale.

Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

Concret, daca se opteaza pentru dividendele interimare, profitul poate fi impartit mult mai repede decat daca se opteaza pentru procedura obisnuita. Daca in primul caz este posibila impartirea dividendelor in cursului exercitiului financiar, dupa incheierea fiecarui trimestru din an, in cazul al doilea este posibila numai dupa incheierea exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare interimare se intocmesc la finele fiecarui trimestru al anului, dupa ce se face o inventariere a patrimoniului. Situatiile financiare anuale se pot intocmi doar in anul urmator, in termen de 150 de zile de la sfarsitul anului de raportat. Ambele categorii de bilanturi trebuie transmise autoritatilor fiscale – primele in 30 de zile de la aprobarea interna, iar celelalte pana la termenul mentionat.

Subliniem faptul ca regulile contabile pentru impartirea dividendelor sunt cuprinse in Ordinul Ministerului Finantelor 1.802/2014 (situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate) si in Ordinul Ministerului Finantelor 2.844/2016 (Standardele Internationale de Raportare Financiara).

Plata dividendelor in numerar:

Referitor la plata dividendelor in numerar, potrivit art.4 alin.4 din Legea nr.70/2015 operatiunile de plati in numerar efectuate catre persoane fizice reprezentand contravaloarea dividendelor se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana, fiind interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Plata poate fi considerata fragmentata chiar daca este efectuata in zile/luni consecutive, in conditiile in care obligatia societatii legata de dividendele distribuite asociatilor/actionarilor si ramase de achitat are la baza un singur act – hotararea adunarii generale prin care s-a distribuit profitul pentru dividende.

Chiar daca s-ar opta pentru adoptarea unei hotarari AGA la fiecare plata a dividendelor, o atare situatie ar putea fi apreciata de organele de control ca fiind contrara prevederilor Legii nr.70/2015, fapt ce poate atrage sanctionarea societatii cu prilejul controalelor desfasurate la societate.

Conform art.12 alin.1 din Legea nr.70/2015 nerespectarea plafonului de 10.000 lei constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma platita care depaseste plafonul precizat pentru acest tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.

Prin urmare, este recomandata plata dividendelor in numerar in cuantum maxim de 10.000 lei in numerar pentru fiecare asociat/actionar, diferenta urmand a fi achitata prin virament bancar.