Comertul intracomunitar cu bunuri – noi reglementari privind TVA (1)

OpANAF nr.1019 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA a fost publicat in Monitorul oficial nr.652 din data de 1 iulie 2021.

Precizam ca documentul mentionat este in concordanta cu prevederile aduse de OUG nr. 59/2021 privind reglementarile in domeniul TVA pentru comertul intracomunitar cu bunuri aplicabile de la 1 iulie 2021.

Mentionam ca OpANAF 1019/2021 este o procedura de aplicare a regimului special de TVA la importul de bunuri reglementat de art. 315^3 din Codul fiscal. Acest regim este o continuare a regimului special de vanzare la distanta de bunuri importante din state terte prevazute de art. 315^2 din Codul fiscal.

Astfel, mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import, reglementat de OUG 59/2021, presupune urmatoarele aspecte:

In situatia in care pentru importul bunurilor (cu exceptia produselor care fac obiectul accizelor), in loturi cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro, nu se utilizeaza regimul special prevazut la art.3152-Regimul special pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte), persoana care prezinta bunurile in vama in numele persoanei careia ii sunt destinate acestea pe teritoriul Romaniei poate sa utilizeze mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import, pe baza autorizatiei emise de autoritatea vamala competenta si sub rezerva constituirii unei garantii, in cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se incheie in Romania.

Se aplica urmatoarele dispozitii:

 1. persoana destinatara a bunurilor este obligata la plata TVA;
 2. persoana care prezinta bunurile in vama pe teritoriul Romaniei incaseaza TVA de la persoana destinatara a bunurilor si efectueaza plata taxei.

In cazul importurilor de bunuri realizate in cadrul mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, este aplicabila cota standard de TVA (19%)

Persoana care prezinta bunurile in vama trebuie sa depuna declaratia speciala de TVA si sa plateasca TVA incasata in luna calendaristica de raportare pana la termenul de plata aplicabil platii taxelor la import care fac obiectul amanarii platii, respectiv cel tarziu in a 16 -a zi a lunii urmatoare lunii calendaristice de raportare.

OpANAF nr.1019 reglementeaza Normele privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA.

Prin actul normativ analizat astazi se aproba:

 • conditiile pentru obtinerea autorizarii;
 • modul cum se calculeaza garantia;
 • declaratia speciala de TVA.

Pe scurt, un importator poate sa solicite obtinerea acestei autorizatii daca indeplineste urmatoarele conditii:

 • isi declara intentia de a utiliza aceasta procedura;
 • este „operator postal”;
 • este inregistrat in scopuri de TVA – art. 316 din Codul fiscal;
 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
 • nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
 • nu este in insolventa, reorganizare sau lichidare;
 • constituie garantia necesara.

Autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea in libera circulatie.

Domeniul de aplicare al autorizatiei este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro si a caror expediere sau transport se incheie in Romania.

Asa cum am precizat si mai sus (pe scurt), conform art.2, alin.(3), lit.g), autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import se emite daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii cumulative:

 1. isi declara intentia de a utiliza mecanismul special pentru declararea, incasarea de la persoanele carora le sunt destinate bunurile si plata TVA la import;
 2. este “operator postal”, asa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este autorizat in calitate de comisionar in vama/comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid;
 3. este inregistrat in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal. Verificarea indeplinirii conditiei se efectueaza prin intermediul aplicatiei informatice a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) “Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA”;
 4. nu inregistreaza obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii. Pentru verificarea indeplinirii conditiei se solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
 5. nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala. Verificarea indeplinirii conditiei se face prin interogarea aplicatiei informatice specifice a autoritatii vamale;
 6. nu este in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara. Verificarea acestor informatii se face prin consultarea informatiilor din baza de date RECOM a Oficiului National al Registrului Comertului;
 7. constituie o garantie care acopera cuantumul maxim al taxei pe valoarea adaugata a carui plata este amanata la punerea in libera circulatie a bunurilor in cadrul mecanismului special.

Pentru obtinerea autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, in format electronic, o cerere (conforma modelului din Anexa nr.1).

CERERE de autorizare pentru utilizarea mecanismului special pentru

declararea si plata TVA la import

Nr. ……………………………. data …………………….

 1. Denumirea solicitantului …………………………………………………………………………….
 2. Cod EORI …………………………………………………………
 3. Adresa sediu social ……………………………………………….
 4. E-mail si telefon ……………………………………………………………………………………….
 5. Codul de inregistrare in scopuri de TVA ……………………………………………………….
 6. Organul fiscal la care este inregistrat in scopuri de TVA …………………………………
 7. Valoarea in vama totala a bunurilor inscrise in declaratiile vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro depuse la biroul vamal la care este transmisa cererea in cele 12 luni precedente datei cererii ……………………………. lei

8.Valoarea in vama totala estimata a bunurilor cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro din declaratiile vamale de punere in libera circulatie ce vor fi depuse la biroul vamal la care este transmisa cererea in urmatoarele 12 luni de la data cererii ……………………………. lei*

____

*Aceste informatii vor fi completate doar in situatia in care solicitantul nu a depus la biroul vamal la care este transmisa cererea declaratii vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro in cele 12 luni precedente cererii, caz in care nu se completeaza informatiile de la pct. 7.

Subsemnatul, ……………………………………………….., in calitate de reprezentant legal al …………………………………, declar ca:

– intentionez sa utilizez mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import, in baza prevederilor art. 3153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal) si sa incasez TVA de la persoanele carora le sunt destinate bunurile;

– intentionez sa incep activitatea in cadrul acestui mecanism special incepand cu data ………..;

– ma oblig sa informez biroul vamal, pe cale electronica, in termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificari intervenite ulterior emiterii autorizatiei, care pot influenta mentinerea sau continutul acesteia, inclusiv cele cu privire la incetarea activitatii sau neindeplinirea conditiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;

– ma oblig sa tin registre in format electronic ale operatiunilor reglementate de acest mecanism special, in conformitate cu prevederile art. 3153 alin. (7) din Codul fiscal, pe care sa le pun la dispozitia autoritatii vamale competente la solicitarea acesteia si sa le pastrez pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-au efectuat operatiunile.

 1. Nume si prenume ……………………………………………………….
 2. Functia ……………………………………………………….
 3. Data ……………………………………..
 4. Semnatura …………………………..

Cuantumul garantiei de la art.2 alin.(3) lit.g) se calculeaza de biroul vamal utilizand formula:

Cg = (valoarea in vama totala a bunurilor x 19% x 30 zile) / 365 de zile

unde:

 1. a) valoarea in vama totala a bunurilor este, dupa caz, una dintre urmatoarele valori:

(i) valoarea in vama totala a bunurilor inscrise in declaratiile vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro aflate in evidenta biroului vamal, depuse de solicitant in cele 12 luni precedente datei cererii;

(ii) valoarea in vama totala estimata a bunurilor inscrisa la punctul 8 din cerere;

 1. b) 19% reprezinta cota standard de TVA prevazuta de art. 291 alin. (1) din Codul fiscal.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 59/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordinul ANAF 1019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA.