Angajarea cetăţenilor ucrainieni în Romȃnia

În contextul noilor modificări legislative, cetăţenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie pot fi încadraţi în muncă fără aviz de angajare şi pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere.

Conform prevederilor din O.U.G nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară, în contextul situaţiei actuale generate de conflictul militar de pe teritoriul Ucrainei, cetăţenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie pot fi încadraţi în muncă fără aviz de angajare, prevăzut de O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

De asemenea, cetăţenii ucraineni pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă şi eliberarea unui permis unic potrivit O.U.G 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă.

Prelungirea dreptului de şedere se materializează prin emiterea unui permis unic (permis de şedere care atestă dreptul de şedere şi de muncă) cu valabilitate de până la 1 an.

Dreptul de şedere se poate prelungi pentru perioade succesive de 1 an, în situaţia în care sunt menţinute condiţile care au stat la baza acordării dreptului de muncă iniţial.

Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile de calificare profesională si nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

Aceste prevederi nu se aplică cetățenilor ucraineni care doresc să acceadă ori să exercite în România, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar si arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2,4,8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea profesiilor reglementate din România.

Procedura de încadrare în muncă a cetatenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina a fost aprobata prin OMSS 301/2022.

Contractul individual de munca se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale prin modalităţile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern.

 Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

 Angajarea cetăţenilor ucraineni poate fi făcută fie prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, fie în mod direct.

               Dacă cetăţenii ucraineni se prezintă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, declaraţia se completează cu sprijinul şi sub îndrumarea consilierului de orientare şi primeşte dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.

 Dacă un cetăţean ucrainean contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureăti, acesta completează declaraţia pe propria raspundere împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze.

 Angajarea se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea şi a declaraţiei pe proprie raspundere (Anexa OMSS 301/2022).

Modelul biligv al declaraţiei pe proprie raspundere :

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind îndeplinirea condiţiilor de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării locului de muncă

 

Декларація на власну відповідальність щодо виконання умов професійної кваліфікації та

досвіду діяльності, необхідних для прийняття на роботу

 

Subsemnatul ……………………………………………………….

Data naşterii ……………………………………………………….

Cetăţenia . ………………………………………………………….

Reşedinţa în România…………………………………………..

Date de contact: telefon ………………………………………

e-mail ………………………………………………………………..

Нижчепідписавшийся………………………………………..

Дата народження………………………………………………

Громадянство……………………………………………………

Місце проживання в Румунії ……………………………..

Контактні дані: телефон …………………………………….

електронна пошта …………………………………………….

Declar pe propria raspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:

 

Заявляю на власну відповідальність під санкціями, передбаченими Кримінальним Кодексом Румунії за
неправдиві твердження, що:
a)     Am absolvit:

|_| Învăţământ primar

|_| Învăţământ gimnazial

|_| Şcoală profesională cu calificarea …………………

 

|_| Liceu, cu calificarea …………………………………….

|_| Învăţământ superior, cu specializarea ………………..

b)     Deţin următoarele calificări:

………………………………………

 

a)     Зачінчив(ла):

|_| Початкове навчання

|_| Середню освіту

|_| Професійний навчальний заклад з кваліфікацією …………………

|_| Ліцей, з кваліфікацією ………………………………..

|_| Вищу освіту, зi спеціальністю ………………..

Б) Маю наступні кваліфікації:

………………………………………

 

       c)     Am ocupat următoarele locuri de muncă:

Loc de muncă ocupat ………………… Perioada ……………

Loc de muncă ocupat ………………… Perioada ……………

Loc de muncă ocupat ………………… Perioada ……………

      в) Займав(ла) наступні робочі місця:

Займане робоче місце …………….. Період ……………

Займане робоче місце……………… Період ……………

Займане робоче місце …………….. Період ……………

      d)

|_| Da, sunt apt de muncă

|_| Nu sunt apt de muncă

|_| Da, sunt apt de muncă cu restricţiile …………………..

      г)

|_|ТАК, я придатний(а) для роботи

|_|НЕ придатний(а) для роботи
|_|ТАК, я придатний(а) для роботи з обмеженнями ……………..

 

      e)

|_| Nu am antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşor sau urmează să o desfăşor pe teritoriul României

|_| Am antecedente penale care sunt incompatibile cu activitatea pe care o desfăşor sau urmează să o desfăşor pe teritoriul României

     д)

|_|НЕ МАЮ судимості, які несумісні з діяльністю, яку я здійснюю або буду здійснювати на

території Румунії

|_|МАЮ судимості, які несумісні з діяльністю, яку я здійснюю або буду здійснювати на території

Румунії

      f)      Vorbesc urmatoarele limbi: ……………………       e) Володію наступними мовами: ………………….
Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, fiind conştient de consecinţele săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii prevăzute la art. 292 din Codul penal al României, după care am semnat.

 

Заповнив(ла) і уважно ознайомився(лась) зі змістом вищезазначеної декларації, усвідомлюючи

наслідки вчинення злочину неправдивих свідчень, передбачених ст. 326 Кримінального Кодексу

Румунії, після чого підписав(ла).

Data ………………….. Semnatura …………………….. ДАТА …………………….. ПІДПИС ………………………