Alte prevederi fiscale-Ordonanta 48/2020

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.319 din data de 16 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale care aduce mai multe modificari, astfel:

1. Prorogarea termenului de depunere a situatiilor financiare ale anului 2019 pana la 31 iulie 2020 – pentru toate categoriile de entitati:

Pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, respectiv a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevazute la art. 36 alin. (1) si (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Prin urmare, se amana atat termenul de depunere a situatiilor financiare pentru SRL care este de 150 de zile de la data inchiderii exercitiului, cat si termenul de depunere a situatiilor la ONG care este de 120 de zile de la data inchiderii exercitiului financiar.

2. Reglementari suplimentare pentru sponsorizarile efectuate de microintreprinderi:

Microintreprinderile vor putea face sponsorizari catre institutii publice si sa scada sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective, doar in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Astfel, la articolul 56, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:

(1.5) Prevederile alin. (1.1) – (1.4) se aplica si pentru sponsorizarile efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, catre institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice. In acest caz, deducerea sumelor reprezentand sponsorizari din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in limita prevazuta la alin. (1.1), se efectueaza in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazut la art. 25 alin. (41). ”

3. Avantajele in natura acordate salariatilor aflati in izolare sunt neimpozabile.

Nu se considera venituri impozabile si nu sunt supuse nici contributiilor sociale: avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu sau de urgenta, potrivit legii.

4. Eliminarea facilitatilor fiscale pentru indemnizatia de somaj tehnic si cea privind concediul pentru parinti pentru anumite categorii de activitati.

Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 si 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada starii de urgenta instituite prin decret emis de Presedintele Romaniei, pentru indemnizatiile prevazute la art. XI alin. (1) si art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acorda facilitati fiscale.

Atentie! Aceste prevederi de se aplica indemnizatiilor acordate din bugetul de asigurari pentru somaj sau bugetul de stat incepand cu luna aprilie 2020.

5. Valorificare alcool etilic

Exista mai multe modificari privind regulile de valorificare a alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si a produselor energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

Se aplica taxare inversa pentru TVA aferent importului de alcool etilic denaturat.

Prevederea se aplica importurilor din statele terte pentru alcoolul etilic destinat producerii de dezinfectanti si doar daca importatorul detine autorizatia pentru “utilizator final” in privinta accizelor. Taxarea inversa este valabila doar pe perioada starii de urgenta.

6. Publicarea listei bunurilor pentru care nu se face plata efectiva a TVA la organele vamale

Acestea sunt in pincipal medicamente, echipamente de protectie si masini de productie masti de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare, care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanti, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta.

In cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiaza de aceasta prevedere numai importatorii care detin autorizatie de utilizator final, valabila la data importului.

Taxa aferenta acestor importuri realizate in cursul perioadei fiscale se evidentiaza de catre importatori in decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila (se face taxare inversa).

7. Prevederi pentru operatorii de jocuri de noroc

In anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevazuti de OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc ale caror licente de organizare a jocurilor de noroc intra sub incidenta art. 332 din OUG 1/1999, pot formula cereri pentru reautorizarea activitatii pana cel mai tarziu in 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta decretate.

Pe durata starii de urgenta decretate in anul 2020, obligatiile de plata aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc traditionale prevazute de OUG nr. 77/2009 se suspenda. Pentru acestea nu se aplica sanctiunile prevazute de OUG nr. 77/2009, referitoare la neplata taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, daca plata acestora se efectueaza in cel mult 30 de zile lucratoare de la incetarea starii de urgenta decretate.

8. Scutiri de la plata impozitului specific pe durata starii de urgenta

Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr.170/2016, pentru anul 2020, nu datoreaza impozit specific pentru perioada in care acestia intrerup activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta decretate.

Acesti contribuabili recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei din anul calendaristic in care a desfasurat activitatea. Perioada in care contribuabilii au desfasurat activitatea se determina prin scaderea din numarul de 365 de zile calendaristice a numarului de zile aferent perioadei in care acestia au intrerupt activitatea total sau partial pe perioada starii de urgenta decretate.

Trebuie indeplinite totusi 2 conditii:

  • intrerup activitatea total sau partial si detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;
  • nu se afla in insolventa conform informatiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului.

9. Este suspendata activitatea Loteriei bonurilor fiscale.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda extragerile lunare si ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale.

Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau in termen de 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

10. Reglementari specifice privind rambursarea de TVA.

Rambursarea de TVA se realizeaza prin control ulterior, dar conditionat pentru anumite categorii de contribuabili.

Aceasta prevedere nu se aplica:

  • deconturilor cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a fost inceputa inspectia fiscala in vederea solutionarii acestora;
  • deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari si de contribuabilii mijlocii care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:

(i) contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;

(ii) organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;

(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale;

  • deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de alti contribuabili decat cei prevazuti la lit. b), care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:

(i) contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;

(ii) organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;

(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale;

(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, dupa inregistrarea in scopuri de TVA;

(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

Pentru sumele rambursate in conformitate cu prevederile prezentului articol, inspectia fiscala ulterioara se decide in baza unei analize de risc.

11. Esalonarea la plata este scutita de dobanzi si penalitati de intarziere pe perioada starii de urgenta.

Aceasta reglementare este de fapt o amanare a esalonarii la plata, cu conditia ca reluarea platilor sa se faca pe baza unui nou grafic de esalonare, in 30 zile de la ridicarea starii de urgenta.

12. Reglementari specifice privind executarile silite.

Se suspenda sau nu incep executarile silite prin somatie si prin licitatie a creantelor bugetare, cu exceptia celor care executa hotarari definitive judecatoresti pronuntate in materie penala.