Ce sunt Preturile de transfer

1. Ce sunt prețurile de transfer

Prețurile de transfer sunt prețurile la care tranzacționează între ele persoanele afiliate.

Aceste tranzacții între persoane afiliate includ, fără a fi limitate la:

  • achiziții și vânzări de bunuri și servicii
  • dobânzi și garanții bancare și comerciale
  • plăți cu titlu de redevență
  • refacturări

2. Cui se aplică prețurile de transfer și pentru ce tipuri de tranzacții

Ordinul 442/2016 prevede ca, începând cu ianuarie 2016 (tranzacții derulate în anul 2016), marii contribuabili (stabiliți prin Ordin al președintelui ANAF) care desfășoară tranzacții peste pragul de semnificație au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer până la termenul de depunere a declarațiilor de impozit pe profit.

3. Dată Intocmitre dosar de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer se intocmeste până la 25 martie în cazul în care anul financiar-fiscal este echivalent cu cel calendaristic sau la o altă dată în funcție de exercițiul financiar stabilit, în cazul societăților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de cel calendaristic.

4. Pragurile de semnificație pentru dosarul prețurilor de transfer

Dosarul de prețuri de transfer devine obligatoriu pentru marii contribuabili dacă pragul de semnificație (exclusiv TVA) este de:

  • 200.000 euro în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare
  • 250.000 euro în cazul prestării de servicii
  • 350.000 în cazul achizițiilor/vânzărilor de bunuri corporale sau necorporale

Cursul de schimb aplicat este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului.

5. Pragurile de semnificație inferioare pentru dosarul prețurilor de transfer

Pentru contribuabilii mari, mijlocii și mici cu tranzacții intra-grup inferioare pragurilor menționate mai sus (dar mai mari decât 50.000 euro în cazul dobânzilor, 50.000 euro în cazul serviciilor și 100.000 euro în cazul tranzacțiilor de bunuri), dosarul prețurilor de transfer poate fi solicitat în cadrul unei inspecții fiscale.

În acest caz, dosarul trebuie pus la dispoziția autorităților fiscale între 30 și 60 de zile, contribuabilii având posibilitatea de prelungire a termenului cu cel mult 30 de zile.

Pentru contribuabilii cu tranzacții intra-grup sub pragurile de la paragraful 2, documentarea principiului valorii de piață se va realiza în cadrul inspecțiilor fiscale, conform regulilor în vigoare.

6. Ce conține dosarul prețurilor de transfer

Un dosar de prețuri de transfer include 3 secțiuni mari:

  • partea descriptivă a grupului și a societății analizate. Prezintă descrierea grupului și a societății analizate, elaborează o matrice care include toate entitățile și fluxurile grupului, istoricul, structură juridică și alte informații;
  • analiza funcțională și identificarea activităților cu valoare adăugată și a fluxului creator de valoare din cadrul grupului. Se bazează pe discuții cu persoane-cheie din departamentele societății pentru a identifica activitățile realizate în cadrul societății și grupului.
  • analiza economică și documentarea rezonabilității prețurilor de transfer prin metoda comparării prețurilor, metoda cost plus, metoda prețului de revânzare, metoda marjei nete, metoda împărțirii profitului. Necesită un break down al contului de profit și pierdere pentru a identifica marja de profit pe fiecare tip de activitate/tranzacție cu persoane afiliate.

7. Unde se depune dosarul de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer nu trebuie depus la ANAF!

Acesta trebuie prezentat în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a organului de inspecție fiscală (atât în cadrul, cât și în afara unei acțiuni de inspecție fiscală) începând cu data de 25 martie (pentru cotribuabili mari care depășesc pragurile de materialitate) și în termen de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile (numai în cazul unei acțiuni de inspecție fiscală) pentru celelalte categorii de contribuabili care depășesc pragurile de materialitate.

8. Care este legislația aplicabilă

Legislația prețurilor de transfer are în centru ideea de impozitare a profitului la nivelul societății/statului unde este obținut. Implementarea ei la nivel internațional și la nivelul României reglementează transferurile trans-frontaliere, asigură o bază impozabilă corectă și previne transferul artificial al profiturilor în jurisdicții fiscale în care există anumite interese ale acționarilor (rată de impozitare redusă, țară de rezidență, etc.).

Această ramură a legislației fiscale este rezultatul activității Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a emis o serie de recomandări preluate de legislațiile locale ale statelor membre, cât și de statele ne-membre OCDE (printre care se numără și România).

Principiul de bază al recomandărilor poartă denumirea ”arm’s length” – principiul ”lungimii de braț” – care stipulează că prețurile practicate între afiliați trebuie să fie încheiate la un preț de piață sau un preț convenit între persoane independente pentru tranzacții similare și în condiții de piață liberă.

Recomandările OCDE au fost preluate cu titlu de lege în diferite jurisdicții ale lumii și au rezultat în obligativitatea pregătirii dosarului de prețuri de transfer.

Citeste si Servicii de Contabilitate
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR