Audit Intern

CERE OFERTA  Servicii Audit !  office@teaha.ro 021-407.49.00

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

El poate fi exercitat atat de persoane din interiorul organizatiei in cauza, cat si de persoane din exteriorul acesteia.

Auditul intern are scopul:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

 

Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.

Rolul, definirea si obiectivele auditului intern

Carta auditului intern precizează drepturile si obligaţiile auditorilor interni si urmăreşte:

 • sa informeze despre obiectivele si metodele de audit;
 • sa clarifice misiunea de audit;
 • sa fixeze regulile de lucru intre auditor si auditat;
 • sa promoveze regulile de conduita.

Rolul auditului intern este de a contribui la buna gestiune a fondurilor si a patrimoniului in ansamblul sau.

 

Obiectivul auditului intern consta in a ajuta societatea, prin intermediul opiniilor si recomandărilor, sa:

 • gestioneze mai bine riscurile;
 •  îmbunătăţească calitatea managementului si a controlului intern;
 • îmbunătăţească eficienta si eficacitatea operaţiilor.

Obiectivele misiunii de audit intern sunt:

 • asigurarea conformităţii operaţiunilor contabile cu normele juridice – auditul de regularitate;
 • evaluarea sistemului  de control intern  – auditul de sistem.

     

Statutul Auditului  Intern

 • Auditul intern nu este o funcţie de management.
 • Decizia de a adopta sau de a implementa recomandările formulate la finalul unei misiuni de audit aparţine conducerii.
 • Prin atribuţiile sale auditorul nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control sau in alte activităţi pe care urmează sa le auditeze.
 • Auditorul intern nu trebuie sa exercite responsabilităţi operaţionale.
 •  Daca auditorul intern este însărcinat sa execute activităţi care nu ţin de activitatea de audit si care pot sa-i afecteze obiectivitatea, atunci acesta va informa conducerea generala ca aceste activităţi nu intră în sfera unei activităţi de audit.

 

Misiunile de consiliere

 • Misiunile de consiliere pot avea loc în condiţiile în care nu generează conflicte de interese si nu sunt incompatibile cu alte obligaţii prevăzute in Carta de audit intern si in Normele profesionale ale auditului intern.
 • In general, prestaţiile de consiliere consta în recomandări,  formale sau informale.
 • Atunci când auditul intern întreprinde o astfel de misiune, acesta trebuie sa o efectueze printr-o abordare sistematica si metodică.
 • Orice conflict sau activitate neprevazută trebuie sa fie soluţionate conform Codului Deontologic si Normelor profesionale de audit.
 • Auditorul intern poate efectua activităţi de consultanta fie în cadrul activităţii curente, fie ca răspuns la cererile conducerii.
 • Daca activităţile de consiliere sunt frecvente se vor realiza pe baza de proceduri sau reguli specifice fiecărui tip de activitate. 
 • Auditorul nu va efectua misiuni de consiliere daca acestora le sunt aplicabile normele care se aplica în mod normal misiunilor de asigurare  si care sunt mai potrivite serviciilor în cauza.

Principiile aplicabile  auditorului intern

 1) independenta si obiectivitate

 • Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa imixtiunilor externe (începând cu stabilirea obiectivelor, efectuarea misiunilor si până la comunicarea rezultatelor).
 • Nu pot efectua activităţi de audit intern persoanele care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducerea societăţii si nu pot audita lucrările la care au participat sau sectoarele in care au desfăşurat diverse activităţi.
 • Dacă obiectivitatea sau independenta auditorului intern este compromisă in fapt sau chiar în aparentă, părţile interesate vor fi informate de acest lucru cu exactitate.
 • Auditorul intern trebuie sa evite sa auditeze operaţiuni speciale de care a fost responsabil în trecut; obiectivitatea unui auditor este considerată a fi afectata atunci când acesta realizează o misiune de asigurare pentru o activitate de care a fost responsabil, in cursul anului precedent.
 • Aceste împrejurări trebuie sa fie clar precizate în cursul difuzării rezultatelor unui audit efectuat într-un domeniu în care un auditor a exercitat responsabilităţi operaţionale. In acest scop se va completa declaraţia de independentă

 2) competenta si conştiinţa profesionala

 • Auditorul intern are obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesionala care pot avea loc in sistem organizat sau in mod individual.

3) programul de asigurare si îmbunătăţire  a calităţii auditului

 • Evaluarea interna se concretizează in aprecierea rezultatelor obţinute ca urmare a exercitării activităţii de audit intern.
 • Evaluarea se realizează anual, iar rezultatele sunt prezentate intr-un raport distinct, care va fi prezentat conducerii generale a societăţii, conţinând si măsurile de îmbunătăţire a calităţii auditului intern.
 • Evaluarea externă este necesar a fi exercitata o data la 5 ani  de către un evaluator extern.

Condiţiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit intern sunt:

 • Accesul auditorului intern la informaţii si documente
 • Conform Normelor profesionale ale auditului intern, auditorii interni au acces sau pot solicita toate informaţiile si datele (indiferent de suportul utilizat pentru păstrarea acestora) considerate utile, probante si relevante misiunii de audit, utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit).
 • Eventualele documente care nu pot fi puse la dispoziţia auditorului intern vor fi comunicate in scris auditorului de către conducerea societăţii; in aceste condiţii raportul auditorului intern va fi corespunzător limitărilor concrete intervenite in derularea misiunii de audit.
 • Realizarea misiunii la fata locului
 • Auditul intern trebuie sa fie realizat intr-un climat de încredere. Climatul de încredere depinde  de mediul de control existent in societate.
 • Transmiterea rezultatelor
 • Constatările si recomandările sunt aduse la cunoştinţa entităţii auditate pe măsura descoperirii lor sau la şedinţa de închidere a anului financiar odată cu raportul de audit. Auditorul trimite raportul de audit intern finalizat conducătorului societăţii pentru analiza si avizare.

citeste si AUDIT FINANCIAR