Propuneri de modificare a codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2016-partea a II-a

In partea a-II-a a articolului, va prezint o analiza a modificarilor preconizate a fi introduse in Codul fiscal incepand cu anul 2016 pentru taxa pe valoarea adaugata, accize si taxe si impozite si taxe locale.

I. Taxa pe valoarea adaugata

Desi propunerile initiale se refereau la scaderea cotei de TVA la anumite categorii de produse numai incepand din ianuarie 2016, totusi prin OUG 6/2015 publicata in Monitorul oficial nr.250/14.04.2015, se va introduce, incepand cu data de 1 iunie 2015, cota redusa de 9% si la:

 • livrarea de alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice

Alte modificari propuse pentru acest titlu sunt:

 • Definitia activului corporal fix ce reprezintă orice imobilizare corporală amortizabilă, construcţiile şi terenurile de orice fel, deţinute pentru a fi utilizate în producţia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative. Din definitia veche, s-a eliminat conditia de durata normala de utilizare mai mare de 1 an si valoare mai mare de 2.500 lei.
 • Se introduce o noua definitie a operaţiunilor imobiliare ce reprezintă operaţiunile constând în livrarea, închirierea, leasingul, arendarea, concesionarea de bunuri imobile sau alte operaţiuni prin care un bun imobil este pus la dispoziţia altei persoane, precum şi acordarea cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil.
 • In ceea ce priveste transferul de active realizat ca urmare a altor operațiuni decât divizarea sau fuziunea, precum vânzarea sau aportul în natură la capitalul unei societăţi, se doreste eliminarea conditiei ca primitorul activelor sa fie o persoana impozabila stabilita in Romania, considerandu-se aceasta conditiie ca fiind discriminatorie.
 • Nu constituie prestare de servicii efectuată cu plată serviciile, prestate în mod gratuit, în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor. Prevederea in vigoare cuprinde si mentiunea ca serviciile sa faca parte din activitatea economica a persoanei impozabile.
 • Se doreste schimbarea conditiei prevazute pentru ajustarea bazei de impozitare in cazul falimentului beneficiarului. Astfel, ajustarea va putea fi efectuata ca urmare a confirmării unui plan de reorganizare (prin care creanța creditorului este modificată sau eliminata) sau din cauza falimentului beneficiarului.
 • Cota standard de impozitare de la 01.01.2016 este de 20%, iar incepand cu 01.01.2018 va fi 18%.
 • Cota de 9% va fi introdusa si pentru accesul la evenimente sportive.
 • Definitia constructiei noi se completeaza cu mentiunea ca procentul de 50% reprezentand valoarea transformarilor se poate aplica ori la costul cladirii evidentiat in contabilitate ori la valoarea stabilita printr-un raport de reevaluare.
 • Se doreste introducerea unui nou articol la rubrica de scutiri. Astfel, aceasta propunere are la baza prevederile art. 164 din Directiva TVA, potrivit carora Statele Membre au optiunea de a aplica scutirea de TVA pentru livrarile/ prestarile de bunuri/ servicii destinate exportului si livrarilor intracomunitare. Conform directivei, cei care efectueaza livrari intracomunitare si exporturi scutite de TVA ar trebui sa determine la inceputul fiecarei luni valoarea totala a livrarilor efectuate (exporturi si livrari intracomunitare) in precedentele 12 luni si sa efectueze achizitii in regim de scutire in limita acestei valori. Scutirea de TVA trebuie aplicata si pentru importurile si achizitiile intracomunitare efectuate in vederea livrarii intracomunitare sau exportului in tari terte.
 • S-a propus inlaturarea conditiei de deductibilitate a TVA aferenta importului de bunuri potrivit careia trebuie facuta dovada platii TVA-ului in vama de catre importator.
 • In ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru persoanele impozabile care aplica regimul mixt, s-a introdus o exceptie, potrivit careia, în cazul achiziţiilor destinate realizării de investiţii, care se prevăd că vor fi utilizate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere, este permisă deducerea integrală a taxei pe valoarea adăugată pe parcursul procesului investiţional, urmând ca taxa dedusă să fie ajustată potrivit regulilor de ajustare aferente bunurilor de capital.
 • Se instituie obligativitatea calcularii si aplicarii pro-ratei in cursul anului pentru persoanele care incep sa desfasoare activitati scutite fara drept de deducere, incepand cu primul decont in care se inregistreaza acest tip de operatiuni.
 • Termenul in care se pierde dreptul de deducere (5 ani consecutivi in acest moment) se doreste a fi prelungit cu perioadele in care termenul de prescripţie la furnizor a fost suspendat în situațiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
 • Persoanele impozabile pot renunţa la cererea de rambursare pe baza unei notificări depuse la autorităţile fiscale, urmând să preia soldul sumei negative solicitat la rambursare în decontul aferent perioadei fiscale următoare depunerii notificării.
 • Din definitia bunurilor de capital se elimina conditia de a avea o durata normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală mai mică de 5 ani.
 • Se elimina articolul privind răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei pe valoarea adaugata.
 • Se propune introducerea unei noi prevederi potrivit careia persoana impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România care realizeaza in Romania operatiunile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal (respectiv importuri), poate desemna un reprezentant fiscal autorizat care sa indeplineasca obligatiile din perspectiva TVA ce decurg din realizarea acestor operatiuni.
 • In cazul solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea justificării intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, societăţile cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului furnizează organului fiscal informaţii relevante, prin completarea si depunerea unei declaraţii tip.
 • Introducerea masurilor de simplificare pentru clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, precum si pentru livrările de aur de investiţii, lucrari de constructii-montaj si livrari de telefoane mobile.

II. Accize

 • Se introduce definitia operatorului economic care reprezintă persoana fizică sau juridică care desfășoară activități cu produse accizabile.
 • Apare obligativitatea pentru orice plătitor de accize de a depune anual, la autoritatea competentă, decontul privind accizele, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.
 • In categoria produselor intermediare intra si orice băutură fermentată spumoasă care are o concentraţie alcoolică ce depăşeşte 8,5% în volum şi care nu rezultă în întregime din fermentare.
 • Persoana fizică sau juridică care intenționează să importe produse accizabile supuse marcării prin banderole sau timbre, trebuie să se autorizeze în calitate de importator.
 • In cazul deplasărilor de produse energetice prin conducte fixe, care se desfășoară integral pe teritoriul României, documentul administrativ electronic se va întocmi după citirea contorului care înregistrează cantitatea expediată prin conductă.
 • Alcoolul şi băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea statului se supun distrugerii. La fel se intampla si cu produsele energetice care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.
 • Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei si următoarele fapte: vânzarea cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile precum si completarea documentului administrativ electronic cu date inexacte sau incorecte în ceea ce privește identitatea transportatorului sau a mijlocului de transport.

III. Impozite si taxe locale

 • La capitolul definitiilor apar noi concepte enuntate precum activitatea economica, cladire, cladire rezidentiala/nerezidentiala, cladire-anexa, cladire cu destinatie mixta.
 • Taxa hoteliera nu mai apare reglementata de acest titlu
 • Se elimina impozitul pe construcții speciale începând cu 1 ianuarie 2016.
 • Impozitul pe clădiri:
  • Cota impozitului pe clădiri rezidențiale va fi cuprinsă între 0,08 % – 0.2%, față de cota actuală 0,1 %;
  • Cota impozitului pe clădiri nerezidențiale, va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%;
 • Impozitul pe teren:
  • Pentru terenurile situate în intravilan au fost introduse limite minime și maxime, pe ranguri de localități și zone.
 • Impozitul pe mijloacele de transport:
  • S-a introdus posibilitatea de scutire sau reducere a impozitului pe mijloacele de transport agricole folosite exclusiv în domeniul agricol.
 • Noi competențe ale consiliilor locale:
  • Pot majora, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%;
  • Pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv, se poate majora impozitul pe teren cu până la 500%.

Cam atat despre modificarea Codului Fiscal pentru acest numar. Insa cu siguranta ca guvernul Ponta ne mai pregateste si alte surprize , asadar pana la aparitia numarului urmator s-ar putea sa avem si alte noutati de dezbatut.

Lasă un răspuns