Archives

Info acordare zile libere parinti

In scopul supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada desfasurarii cursurilor anului scolar 2020-2021, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuata de directia de sanatate publica, si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

Masura se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;

– celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Masura nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

– se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

– se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;

– are raportul de munca suspendat pentru somaj tehnic;

– nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Pentru acordarea zilelor libere, parintele va depune la angajator  o cerere insotita de declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere, ca nu are contractul de munca suspendat si nu se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus, pentru care masura nu se aplica.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste de catre angajator si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut. Indemnizatia suporta toate contributiile sociale si impozit pe venit.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei se va face pe baza cererii angajatorului si a documentelor justificative, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii.

Constituie contraventie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.

Hartuirea morala la locul de munca

Legea 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati instituie o noua obligatie pentru angajatori si anume aceea de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca.

Hartuirea morala la locul de munca se defineste ca fiind orice comportament exercitat cu privire la un angajat de catre un alt angajat care este superiorul sau ierarhic, de catre un subaltern si/sau de catre un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, in legatura cu raporturile de munca, care sa aiba drept scop sau efect o deteriorare a conditiilor de munca prin lezarea drepturilor sau demnitatii angajatului, prin afectarea sanatatii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat in oricare dintre urmatoarele forme:

  1. a) conduita ostila sau nedorita;
  2. b) comentarii verbale;
  3. c) actiuni sau gesturi.

Constituie hartuire morala la locul de munca orice comportament care, prin caracterul sau sistematic, poate aduce atingere demnitatii, integritatii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajati, punand in pericol munca lor sau degradand climatul de lucru. In intelesul legii, stresul si epuizarea fizica intra sub incidenta hartuirii morale la locul de munca.

Este interzisa sanctionarea, concedierea sau discriminarea, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesionala, promovare sau prelungirea raporturilor de munca, unui salariat din cauza ca a fost supus sau ca a refuzat sa fie supus hartuirii morale la locul de munca.

Este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajatii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. In caz contrar, angajatorul poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 50.000 lei si 200.000 lei.

Angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca raspund disciplinar, in conditiile legii si ale regulamentului intern al angajatorului. Raspunderea disciplinara nu inlatura raspunderea contraventionala sau penala a angajatului pentru faptele respective.

In spiritul si litera acestei noi legi, recomandam revizuirea regulamentului intern si actualizarea acestuia in sensul includerii mentiunilor referitoare la angajarea raspunderii disciplinare in cazul salariatilor ce se fac vinovati de practicarea unui comportament ce poate fi calificat drept hartuire morala. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri

Schema de ajutor de stat- Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost aprobată prin Ordinul nr.1.060/2.857/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.

Finanțare nerambursabilă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020)

Axa prioritară (AP) 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia de COVID-19

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific

OS 3.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19

Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Forma ajutorului de stat:

  1. a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, pentru reluarea activității curente sub formă de sumă forfetară;
  2. b) granturi pentru capital de lucru, pentru reluarea activității curente, sub formă de sumă forfetară;
  3. c) granturi pentru investiții în activități productive;

în sensul prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 (art. 67 alin. (1) lit. (a)  și (c))

Durata schemei:

Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv 11 septembrie, până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de fondurile acordate în cadrul schemei de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească atât condițiile generale de eligibilitate cât și condițiile specifice fiecărei forme de ajutor de stat, astfel cum sunt prevăzute de ordin. De asemenea, ordinul prevede bugetul aferent fiecărei scheme și valorile maxime ce pot fi acordate fiecărui beneficiar, precum și categoriile de bunuri și servicii care pot fi achiziționate în cadrul fiecărei scheme de ajutor de stat.

Conform declarațiilor ministrului Fondurilor Europene, după semnarea contractului de finanțare cu MFE, MEEMA va lansa împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale platforma în care IMM-urile se vor înscrie în vederea depunerii proiectelor. Modul în care antreprenorii români vor avea acces la finanțarea europeană va fi comunicat în următorul interval de timp tot de către MEEMA, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat.

Categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din O.U.G nr. 132/2020

Modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, au fost stabilite prin Ordinul nr. 1.376 din 9 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr.832 din 10 septembrie 2020.

Bunurile care pot fi achiziționate potrivit art.6 din O.U.G. nr.132/2020, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordin, respectiv: 1) sisteme de calcul tip laptop/notebook; 2) tablete; 3) smartphone; 4) echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute anterior; 5) echipamente necesare conectării la internet a bunurilor menționate anterior; 6) licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018.

Prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr.132/2020, se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

Procedura constă în transmiterea de către angajatori a prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, a următoarelor documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise: a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal (anexa nr. 2 din ordin); b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal (anexa nr. 3 din ordin); c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr.132/2020 (anexa nr. 4 din ordin).

Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr.132/2020 se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr.132/2020 se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile menționate de angajatori în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute de ordin.

Angajatorii au obligația de a transmite, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor, următoarele documente justificative, scanate: a)  facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice; b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor; c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat. În caz contrar, au obligația ca în termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative, să restituie integral suma acordată.

Legea privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice nr.199/2020

În data de 8 septembrie 2020 a fost promulgată de Președintele României, Legea privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice nr.199/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.825 din 9 septembrie 2020, lege care intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

Legea se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de lege şi faţă de care există obligaţia publicării unui anunţ de participare/concesionare şi/sau a unui anunţ de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Actul normativ nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în cazul în care atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică au necesitat impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului.

Măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii

În Monitorul Oficial nr.817 din 4 septembrie 2020 a fost publicată Ordonanta urgenta 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.

În cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică a fost inițiat de către Ministerul Finanţelor Publice, un program pentru creşterea capitalurilor proprii ale companiilor. Având în vedere că, potrivit declarațiilor susținute de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Ionel Dancă, aproximativ 30% dintre companii înregistrează capitaluri negative, ceea ce le îngreunează sau chiar le face imposibil accesul la finanţare bancară, Ministerul Finanţelor Publice a propus un mecanism de stimulare a companiilor pentru creşterea capitalurilor proprii, pentru a trece din zona capitalurilor negative în zona capitalurilor pozitive.

Următoarele prevederile intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Astfel, în cazul în care o companie, într-un an fiscal, înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul  față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, cuprinsă între 5% și 25%, se acordă o bonificație din impozitul pe profit/ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/ impozit specific, cuprinsă între 5% și 10% pentru fiecare treaptă de creștere a capitalurilor proprii, astfel:

Procentul de reducere a impozitului             Intervalele de creştere anuală a capitalului

propriu ajustat

5%                                                                      până la 5% inclusiv

6%                                                                      peste 5% şi până la 10% inclusiv

7%                                                                      peste 10% şi până la 15% inclusiv

8%                                                                      peste 15% şi până la 20% inclusiv

9%                                                                      peste 20% şi până la 25% inclusiv

10%                                                                    peste 25%

Pentru companiile care înregistrează deja capitaluri proprii contabile pozitive, pe baza informațiilor din situațiile financiare anuale, în anul în care datorează impozitul, beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 2%.

De asemenea, începând cu anul 2022, se acordă o bonificație de 3%, dacă procentul de creştere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 înregistrează valori peste următoarele niveluri:

Anul pentru care datorează impozitul                           Procentul minim de creştere a capitalului

propriu ajustat

2022                                                                                        5%

2023                                                                                      10%

2024                                                                                      15%

2025                                                                                      20%

 

Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Calcul Fond de handicap incepand cu 24.08.2020

In Monitorul Oficial cu numarul 767 din data de 21 august 2020 s-a publicat LEGEA nr.193 din 21 august 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

  • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
  • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

Servicii prestate de o societate din UE pe teritoriul Romaniei

O societate ABC SRL inregistrata in scopuri de TVA si platitoare de impozit pe profit, incheie un contract cu o societate din Ungaria (platitoare de TVA), pentru prestarea unor servicii, pe teritoriul tarii noastre, asupra unor produse intermediare ce urmeaza a fi inglobate in produse finale.

Este aceasta operatiune supusa impozitului pe nerezidenti?

Solutie: Conform Codului Fiscal, art.223, lit.k), veniturile din servicii prestate pe teritoriul Romaniei fac obiectul impozitului pe veniturile obtinute de nerezidenti din Romania.

In plus, in conditiile in care un nerezident presteaza pentru societatea ABC servicii pe teritoriul Romaniei, aceasta are obligatia sa declare contractul de prestari servicii prin depunerea D017 “Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente” (obligatie reglementata de OPANAF nr. 2994/2016).

In conditiile in care prestatorul va prezenta un certificat de rezidenta fiscala din Ungaria, atunci societatea ABC nu va retine niciun impozit deoarece Conventia de evitare a dublei impuneri cu Ungaria prevede la art. 7 :

“Profiturile intreprinderii

1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitati in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitati in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.”

Astfel, daca societatea ABC primeste certificatul de rezidenta fiscala, se aplica prevederile Conventiei (in care se precizeaza ca nu se retine impozit) si nu se aplica dispozitiile Codului fiscal (art.223, lit.k).

Acest rationament se bazeaza pe art.1, alin.(3) din Codul Fiscal care precizeaza ca in situatia in care oice prevedere a Codului Fiscal contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.

Comunicat ANAF: Programarea online – un nou serviciu electronic la dispozitia contribuabililor

Ministerul Finanțelor Publice, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, si ANAF au colaborat la dezvoltarea și implementarea unui nou serviciu electronic, Programarea online, prin intermediul caruia contribuabilii se pot programa online pentru intalnirea cu un inspector fiscal

Cum se acceseaza serviciul?

Serviciul de programari online este o disponibil pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Servicii online, poziția 5, unde contribuabilii se pot programa atat pentru intalnirea cu un inspector ANAF, cat si pentru identificarea vizuala on-line in vederea aprobarii inregistrarii in Spatiul Privat Virtual.

Astfel, contribuabilii persoane fizice si persoane juridice se pot programa on-line la sediile Administrațiilor Judetene ale Finantelor Publice și la Administratiile Sectoarelor 1 – 6 ale Finantelor Publice.

In functie de problema fiscala, contribuabilii vor fi primiti de functionari fiscali in functie de domeniul selectat, care apartine urmatoarelor structuri din cadrul unitatilor fiscale:

*             declaratii fiscale persoane fizice;

*             declaratii fiscale persoane juridice;

*             evidenta de platitor persoane fizice;

*             evidenta de platitor persoane juridice;

*             avize si autorizatii (case de marcat);

*             executare silita persoane fizice;

*             executare silita persoane juridice;

*             cazier fiscal;

*             asistenta contribuabili;

*             evitarea dublei impuneri

Serviciul este pus la dispozitia contribuabililor pentru rezolvarea unor aspecte ce nu necesita mult timp pentru solutionare. Timpul alocat fiecarei programari fiind de maximum 30 de minute.

In cazul in care contribuabilii intarzie sau nu se prezinta conform programarii, acestia vor fi preluati in limita timpului ce le-a fost alocat (in intervalul celor 30 de minute).

Avand in vedere contextul pandemic, accesul contribuabililor va fi permis numai dupa ce s-a efectuat operatiunea de termometrizare si doar daca acestia poarta masca de protectie (care sa acopere gura si nasul). In situatia in care contribuabilii nu indeplinesc aceste conditii vor fi informati ca intalnirea se anuleaza si ca este necesara reprogramarea acesteia cu respectarea conditiilor mai sus mentionate.

Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context, MFP, prin CNIF, și ANAF colaboreaza permanent pentru a implementa servicii electronice menite a facilita indeplinirea obligatiilor declarative si de plata ale contribuabililor.

Sursa: site ANAF

Modificarea declarației 394 incepand cu Septembrie 2020

A fost modificat Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin Odinul nr.3281/2020 emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 21 august 2020.

Modificarea constă în introducerea în secțiunea 1 din declarația informativă 394 a unei casete cu scopul declarării de către persoanele impozabile dacă au desfășurat/nu au desfășurat în perioada de raportare operațiuni cu persoane afiliate, conform definiției prevăzute la art.7 din Codul fiscal, prin bifarea sau nu a căsuței respective.

Potrivit ANAF, necesitatea cunoașterii tranzacțiilor efectuate pe teritoriul național între persoanele afiliate derivă din faptul că acestea reprezintă o pondere semnificativă în totalul tranzacțiilor, activitatea companiilor multinaționale extinzându-se în ultimii ani pe teritoriul României. Din analiza acțiunilor de inspecție fiscală efectuate, s-a constatat faptul că se întâlnesc cazuri în care tranzacțiile efectuate între persoane afiliate sunt realizate la un preț inferior celui de piață, în detrimentul afiliaților români și, implicit, al bugetului general consolidat. În acest context, a fost identificată necesitatea declarării de către persoanele impozabile, prin intermediul declarației informative D394, dacă au efectuat operațiuni cu persoane afiliate.