Archives

Modificare Cod Fiscal

În Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, act normativ prin care se acordă facilități operatorilor economici care doresc să investească în învățământul profesional-dual.

Conceptul de învățământ profesional-dual face trimiterea la nevoia unei sincronizări între cererea de pe piața muncii și oferta de resursă umană, ca rezultat al formării profesionale realizate de învățământul profesional-dual. Această alternativă educațională își propune să răspundă la o nevoie socială și economică stringentă: calificarea profesională a resursei umane în funcție de nevoile reale ale pieței muncii, și își propune realizarea funcției economice a educației, și asigurarea pregătirii și formării inițiale de calitate a tinerilor în așa fel încât aceștia să se poată integra pe piața muncii din România.

Astfel, păstrând mecanismul de natură fiscală prevăzut la art.22 alin.(1) al Codului fiscal, se introduce un nou alineat (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Profitul investit în susținerea învățământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.

Litera i) a alineatului (4) de la articolul 25 se modifică, și va avea următorul cuprins:

 1. i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

Art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că: operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

Și alin.( 1^1) de la art.56 se modifică pentru a oferi posibilitatea tuturor operatorilor economici parteneri ai învățământului profesional-dual, să deducă sumele destinate de către aceștia pentru plata burselor elevilor, și va următorul cuprins:

(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Comunicat ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a comunicat stadiul programului de ajutor pentru IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei:

 • Măsura 1: Au fost validate 5100 de cereri de finanțare pentru schema de ajutor referitoare la microgranturi, și au fost trimise prin platforma online, contractele pentru a fi semnate. Beneficiarii vor trebui să semneze contractele, iar în maximum 2 zile banii vor intra, prin intermediul băncilor, în contul firmelor.
 • Măsura 2- Pentru schema referitoare la capitalul de lucru, evaluarea va începe luni și se estimează că, până la sfârșitul acestei luni, conturile firmelor vor fi alimentate cu banii solicitați.
 • Măsura 3- Săptămâna aceasta, dacă se aprobă în Guvern modificările aduse OUG 130/2020, se va lansa apelul pentru măsura privitoare la capitalul de investiții.

Modificare OUG 130/2020

În data de 13 octombrie 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Comunicarea Comisiei – A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt 2020/C 340 I/01), prin care au fost prelungite măsurile cu privire la acordarea de granturi, prevăzute în cadrul temporar, până la 30 iunie 2021.

Ca urmare a modificărilor introduse prin Legea nr.220/2020, Guvernul României modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.1108/19.11.2020.

Actul normativ introduce următoarele modificări și completări:

 • Modificarea art.5 alin.(1) lit.(b) în vederea extinderii categoriei beneficiarilor de microgranturi, astfel: PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.220/2020;
 • Introducerea în sfera beneficiarilor de micrograturi, a întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, care au fost înființate în anul 2019, și au o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, și pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro
 • Majorarea fondurilor alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru de la 350.000.000 euro la 067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari, pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, având în vedere că au fost depuse un număr de 22.226 de aplicații, cu o valoare totală de 630 milioane euro, în conformitate cu solicitările depuse la administratorul de schemă de ajutor de stat, și anume Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • Bugetele pentru formele de sprijin sub formă de granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții productive, sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență, în limita alocărilor cu această destinație din POC și facilitatea de finanțare REACT-EU.

Modificarea și/sau completarea schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri își produce efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare.

În termen de 10 zile de la data autorizării de către Comisia Europeană a oricăror modificări și/sau completări ale schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri se aprobă punerea în aplicare a acestora.

Până la autorizare, acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile se realizează în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia C (2020) 4.286 din data de 27 august 2020.

ANAF propune modificarea formularului 100/700

Facilitățile fiscale introduse prin prevederile Legii nr.153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, potrivit cărora, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad, din impozitul datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune, au impus modificarea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și a instrucțiunilor de completare a acestuia, precum și a formularului 710 ”Declaraţie rectificativă”, prin introducerea unor rânduri distincte pentru evidențierea costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală propune spre aprobare proiectul de ordin de modificare a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016, conform reglementărilor în vigoare.

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, aprobată de ANAF

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, a fost aprobată prin Ordinul nr. 3896/2020 al  președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 1104 din 19 noiembrie 2020.

Începând cu data de 19.11.2020, contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cererile pentru accesarea eșalonarii la plată simplificate.

Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a ANAF, accesând pentru notificare- linkul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf

Informare credit fiscal pentru crese si gradinite

Vă informăm aprobarea de către Ministrul Finanțelor Publice a unei facilități fiscale pe care o considerăm de interes pentru dvs., și care constă în acordarea de credit fiscal pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabililor sau pentru sumele achitate de contribuabili pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare.

Măsura vine în ajutorul persoanelor juridice care înființează creșe și/sau grădinițe pentru copii angajaților proprii sau plătesc pentru plasarea copiilor angajaților în creșe și/sau grădinițe (private sau de stat) care beneficiază de deducerea sumelor plătite din sumele de plată la bugetul de stat (impozit pe profit, pe salarii, tva, accize) în luna sau trimestrul în care acestea sunt cheltuite, în limita plafonului lunar de 1.500 lei/copil. Sumele vor fi deduse mai întâi din impozitul profit datorat de societate, iar diferența va fi scăzută din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Potrivit legislației din domeniul învățământului, educaţia timpurie (0 – 6 ani) este formată din:

 • nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi
 • învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.

Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ și după aceleași standarde naționale.

Propuneri Ministerul Finantelor pentru modificarea actelor normative în materie de restructurare a obligațiilor bugetare

Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea anexelor nr. 1-2 și 4-16 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, printr-un proiect de ordin publicat pe site la rubrica transparență. Prin proiectul de ordin, sunt reglementate și formularele care se utilizează pentru menținerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum și pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare și de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.

Modificările promovate prin actele normative în materie de restructurare a obligațiilor bugetare, vizează aspecte precum:

 • eliminarea plafonului de un milion de lei;
 • clarificarea prevederilor referitoare la aplicarea procentului de 5%, 10% sau 15% ce trebuie calculat prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată conform art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019;
 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2018 la 31 iulie 2020, inclusiv;
 • prorogarea termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare de la 31 martie 2021, inclusiv;
 • prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare de la 30 iunie 2021, inclusiv;

De asemenea, s-a urmărit armonizarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit  în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, astfel:

 • eliminarea sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei”;
 • modificarea termenului de depunere a notificării;
 • modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;
 • completarea sferei de aplicare prin includerea unor noi categorii de debitori: debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia, precum și debitorii care au garantate obligaţiile bugetare;
 • reglementarea expresă a faptului că notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut de lege;
 • clarificarea  prevederilor referitoare la plata procentului de 5%, 10% sau 15% reprezentând avans ce trebuie plătit prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată;
 • clarificarea unor  aspecte de procedură în legătură cu emiterea deciziilor în cazul în care sunt plătite anticipat sume cuprinse în graficul de plată, sau debitorul solicită modificarea sau menținerea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.

Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate“ în România

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020, Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general“obiectivul specific 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate“ în România.
Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la ordin, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5 și încheierea unor parteneriate cu scopul continuării cercetării derulate prin proiectul finanțat în vederea dezvoltării modelului conceptual sau reutilizării ipotezelor considerate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui nou model conceptual inovativ.

 

Lista domeniilor de specializare inteligentă:

 1. Bioeconomie
 2. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare optimizate nutrițional)
 3. Silvicultura și ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese și tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiționale)
 4. Biotehnologii (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili și biocatalizatori de uz industrial, substanțe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)
 5. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate
 6. Societatea informațională (e-educație, gamificare, analize de big data cu aplicație în medicină, e-incluziune și monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)
 7. Securitate cibernetică
 8. Industria 4.0 (urmărirea produselor alimentare de-a lungul lanțului valoric, nanoelectronică și optoelectronică, software industrial, inteligență artificială, industrii creative)
 9. Energie, mediu și schimbări climatice
 10. Mediu și schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă și managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistența crescută la schimbări climatice, agricultura de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deșeuri, motorizarea apelor industriale)
 11. Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficiență și securitate energetică, smart city, rețele inteligente pentru consumatori inteligenți)
 12. Eco-nanotehnologii și materiale avansate   
 13. Textile (design inovativ de produs – nano bio, textile cu senzori încorporați – textile funcționale cu aplicabilitate în medicină, textile inteligente, vestimentație sinergică, up-cycling deșeuri textile și slow fashion, digital fashion, fabricație inteligentă – senzori, software de urmărire, roboți industriali)
 14. Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăți termice, tricoturi pentru protecție mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcții, materiale ecologice)
 15. Sănătate
 16. Sănătate și turism pentru un stil de viață sănătos (recuperare medicală, balneo-fiziokinetoterapie, nutriție și dietetică, bioingineria reabilitării, slow food și alimentație sănătoasă, soluții TIC pentru turism, marketing și promovare creativă)

Schema se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, minimum 10%, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv 11 noiembrie 2020, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanțare.

Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat.

Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10,69 milioane euro, aproximativ 51,67 milioane lei, din care 9,09 milioane euro, aproximativ 43,92 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 1,60 milioane euro, aproximativ 7,75 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

Suplimentare grant capital de lucru

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri România a comunicat vineri 13 noiembrie, că a dat curs semnalelor venite din partea mediului de afaceri și a suplimentat bugetul alocat schemei de granturi pentru capital de lucru pentru companiile afectate de COVID-19, program derulat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu suma de 500 de milioane de euro, astfel încât să fie acoperite toate solicitările depuse în cadrul acestui program de un număr de peste 22.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Astfel, programul de un miliard de euro devine programul de 1,5 miliarde de euro, prin suplimentarea bugetului pentru această măsură – granturi pentru capital de lucru pentru întreprinderile mici și mijlocii afectate de efectele pandemiei COVID-19.

Proiect modificare OUG 130/2020

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, a publicat pentru consultare, proiectul de ordonanță de urgență pentru pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Proiectul se află în consultare pentru o perioadă de 10 zile la adresa https://mfe.gov.ro/oug-oug130_11-10-2020/