Archives

Ce este auditul financiar?

Audit financiar

Teaha Management Consulting oferă servicii integrate de audit (Audit financiar, Due diligence financiar, audit intern) privind informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare. Suntem apreciaţi de către partenerii noştri mai ales pentru cunoştinţele tehnice de care dispunem, pentru independenţa consultanţilor noştri, precum şi pentru sprijinul pe care îl oferim companiilor în sensul ameliorării operaţiunilor şi controalelor lor interne. Deseori, suntem solicitaţi să oferim sugestii ce permit creşterea profitabilităţii afacerilor partenerilor noştri prin reducerea costurilor, inclusiv diminuarea numărului de erori şi fraude, precum şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale.

Procedurile de audit pe care le iniţiem la cererea clienţilor noştri se desfăşoară în baza standardelor internaţionale de audit şi în concordanţă cu prevederile legale din domeniu.

Datorită experienţei și expertizei în servicii de audit dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiardupă standarde profesionale, precum: IFRS, German GAAP, Austrian GAAP, Romanian GAAP sau reguli specifice fiecărui grup de societăţi.

Oferim gama completă de servicii de audit, precum:

 • Audit complet al situaţiilor financiare individuale şi consolidate
 • Auditare financiară limitată
 • Due diligence financiar
 • Asistenţă în vederea întocmirii situaţiilor financiare individuale sau consolidate
 • Auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor cotate
 • Audit intern

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăşura:

 • activitatea de audit financiar ;
 • activitatea de audit intern ;
 • activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală ;
 • activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil ;
 • activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu ;
 • activităţi de expertiză contabilă;
 • activităţi de evaluare ;
 • activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare

 

Ce este auditul financiar?

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

Prin Audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.
Termenul de Audit este larg utilizat, el a avut initial semnificatia de Audit Financiar pentru a verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. In prezent aria de cuprindere a notiunii de Audit este mult mai vasta si include,fara a se limita la acestea: Audit Operational ,Audit de Gestiune ,Audit Fiscal, Audit de Calitate, Audit de Mediu,Audit Energetic. In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

Daca vizitati site-ul nostru, probabil va intereseaza auditul financiar si nu alte tipuri de audit.

Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, „Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)”.

AUDITUL FINANCIAR

Prin audit financiar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi(sau asupra unor parti ale situatiilor financiare) în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de aceasta.

Caracteristici obligatorii ale auditului financiar :
• Examinarea informatiilor supuse auditarii se face de catre un profesionist acreditat in domeniul financiar-contabil
• Auditorul este in totalitate independent de entitatea supusa auditarii
• Auditarea informatiilor se face in baza unui set de norme,standarde de calitate adoptate la nivel national si international,pe care auditorul are obligatia sa le respecte . Existenta standardelor are rolul de a creste credibilitatea opiniilor
• Opinia responsabila a auditorului se concretizeaza intr-un raport de audit,furnizand o asigurare ridicata(dar nu absoluta) ca informatiile auditate sunt prezentate in mod sincer,sub toate aspectele semnificative,in conformitate cu un referential contabil identificat.

Aria de cuprindere a diligentele intreprinse de auditor si intreg setul de proceduri utilizate de acesta pentru obtinerea probelor, se stabilesc in baza rationamentului profesional,cu respectarea standardelor.
Destinatarii raportului de audit pot fi cei insarcinati cu guvernanta entitatii si/sau tertii :statul prin institutiile sale,creditori diversi,salariati,actionari,etc.
Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale, prin oferirea unei asigurări referitoare la:
– acurateţea declaraţiilor financiare;
– continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei;
– existenţa unor fraude;
– respectarea de către entitate a obligaţiilor sale legale;
– comportamentul responsabil al entitatii faţă de problemele legate de mediu şi probleme sociale.

In functie de obiectivele urmarite de entitate, se disting doua tipuri de AUDIT FINANCIAR:
• AUDIT INTERN
• AUDIT EXTERN

AUDITUL INTERN examineaza:
– respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificari, etc) cauzele si eventualele consecinte;
– ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) si a sistemului contabil identifica slabiciunile sistemului de conducere si de control intern, a riscurilor asociate acestora si face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;
– utilizarea eficace, eficienta, precum si protejarea resurselor financiare, materiale si umane, sesizeaza cazurile de gestiune defectuoasa, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabilitati.
Auditul intern poate fi externalizat fara ca aceasta sa conduca la schimbarea continutului acestei activitati.

AUDITUL EXTERN poate fi :
AUDIT STATUTAR realizat de catre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generala a Actionarilor (Asociatilor) ( vezi Legea nr. 31/1990 republicata, art. 160)
Auditul Financiar (Statutar) cuprinde o misiune de baza si misiuni conexe.
Misiunea de baza consta in certificarea situatiilor financiare si a unor verificari specifice prevazute de Lege.

AUDIT CONTRACTUAL realizat de catre un auditor financiar contractual adica un tert, in baza unui contract cu societatea.
Auditul Contractual se efectueaza de catre auditor,de regula , in cazul in care:
– Entitatea nu are auditor statutar si doreste sa incredinteze unui specialist competent o misiune de audit financiar, similara cu cea a auditorului statutar.
– Auditorul contractual are o competenta, specializare, mai bine adaptata la o anumita actiune (evaluare: control intern, fiscal; etc)
– Se cauta opinia unui alt auditor decat cel statutar
– O misiune particulara de control ceruta de un tert, de ex. de o banca la acordarea unui imprumut.

In momentul de fata exista o confuzie privind termenii auditul financiar si auditul statutar, care se cuvine clarificata:
Auditul statutar este auditul financiar legal ,controlul legal ( chiar impus de acte normative) care conduce la certificarea situaţiilor financiare.
Denumirea de “audit financiar” poate fi folosită pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:
– auditul financiar al procedurilor informatizate de ţinere a contabilităţii;
– auditul financiar al operaţiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situaţiile financiare;
– auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislaţiei sociale;
– auditul financiar asupra situaţiei fiscale;
– auditul financiar asupra conturilor de clienţi pentru a verifica dacă evaluarea creanţelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.

Altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare şi orice studiu asupra unei secţiuni sau a unei părţi din contabilitate sau din situaţiile financiare ale unei entităţi poate fi calificată ca “audit financiar”,cu conditia ca:
– examinarea sa fie facuta de un profesionist atestat,independent in raport cu entitatea,
– sa respecte standardele profesionale
– sa se finalizeze prin exprimarea unei opinii calificate intr-un raport de audit,destinat celor insarcinati cu guvernanta sau tertilor

Din cele prezentate rezultă că sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzătoare decât cea de “audit statutar

Citeste si Servicii de contabilitate 
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiarcontabilitateconsultanta  fiscalaevaluari financiarepreturi de transfernerezidenti UEAudit, Payroll &HR

Ce sunt prețurile de transfer

1. Ce sunt prețurile de transfer

Prețurile de transfer sunt prețurile la care tranzacționează între ele persoanele afiliate.

Aceste tranzacții între persoane afiliate includ, fără a fi limitate la:

 • achiziții și vânzări de bunuri și servicii
 • dobânzi și garanții bancare și comerciale
 • plăți cu titlu de redevență
 • refacturări

2. Cui se aplică prețurile de transfer și pentru ce tipuri de tranzacții

Ordinul 442/2016 prevede ca, începând cu ianuarie 2016 (tranzacții derulate în anul 2016), marii contribuabili (stabiliți prin Ordin al președintelui ANAF) care desfășoară tranzacții peste pragul de semnificație au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer până la termenul de depunere a declarațiilor de impozit pe profit.

3. Dată Intocmitre dosar de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer se intocmeste până la 25 martie în cazul în care anul financiar-fiscal este echivalent cu cel calendaristic sau la o altă dată în funcție de exercițiul financiar stabilit, în cazul societăților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de cel calendaristic.

4. Pragurile de semnificație pentru dosarul prețurilor de transfer

Dosarul de prețuri de transfer devine obligatoriu pentru marii contribuabili dacă pragul de semnificație (exclusiv TVA) este de:

 • 200.000 euro în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile financiare
 • 250.000 euro în cazul prestării de servicii
 • 350.000 în cazul achizițiilor/vânzărilor de bunuri corporale sau necorporale

Cursul de schimb aplicat este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului.

5. Pragurile de semnificație inferioare pentru dosarul prețurilor de transfer

Pentru contribuabilii mari, mijlocii și mici cu tranzacții intra-grup inferioare pragurilor menționate mai sus (dar mai mari decât 50.000 euro în cazul dobânzilor, 50.000 euro în cazul serviciilor și 100.000 euro în cazul tranzacțiilor de bunuri), dosarul prețurilor de transfer poate fi solicitat în cadrul unei inspecții fiscale.

În acest caz, dosarul trebuie pus la dispoziția autorităților fiscale între 30 și 60 de zile, contribuabilii având posibilitatea de prelungire a termenului cu cel mult 30 de zile.

Pentru contribuabilii cu tranzacții intra-grup sub pragurile de la paragraful 2, documentarea principiului valorii de piață se va realiza în cadrul inspecțiilor fiscale, conform regulilor în vigoare.

6. Ce conține dosarul prețurilor de transfer

Un dosar de prețuri de transfer include 3 secțiuni mari:

 • partea descriptivă a grupului și a societății analizate. Prezintă descrierea grupului și a societății analizate, elaborează o matrice care include toate entitățile și fluxurile grupului, istoricul, structură juridică și alte informații;
 • analiza funcțională și identificarea activităților cu valoare adăugată și a fluxului creator de valoare din cadrul grupului. Se bazează pe discuții cu persoane-cheie din departamentele societății pentru a identifica activitățile realizate în cadrul societății și grupului.
 • analiza economică și documentarea rezonabilității prețurilor de transfer prin metoda comparării prețurilor, metoda cost plus, metoda prețului de revânzare, metoda marjei nete, metoda împărțirii profitului. Necesită un break down al contului de profit și pierdere pentru a identifica marja de profit pe fiecare tip de activitate/tranzacție cu persoane afiliate.

7. Unde se depune dosarul de prețuri de transfer

Dosarul de prețuri de transfer nu trebuie depus la ANAF!

Acesta trebuie prezentat în termen de 10 zile de la solicitarea scrisă a organului de inspecție fiscală (atât în cadrul, cât și în afara unei acțiuni de inspecție fiscală) începând cu data de 25 martie (pentru cotribuabili mari care depășesc pragurile de materialitate) și în termen de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile (numai în cazul unei acțiuni de inspecție fiscală) pentru celelalte categorii de contribuabili care depășesc pragurile de materialitate.

8. Care este legislația aplicabilă

Legislația prețurilor de transfer are în centru ideea de impozitare a profitului la nivelul societății/statului unde este obținut. Implementarea ei la nivel internațional și la nivelul României reglementează transferurile trans-frontaliere, asigură o bază impozabilă corectă și previne transferul artificial al profiturilor în jurisdicții fiscale în care există anumite interese ale acționarilor (rată de impozitare redusă, țară de rezidență, etc.).

Această ramură a legislației fiscale este rezultatul activității Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a emis o serie de recomandări preluate de legislațiile locale ale statelor membre, cât și de statele ne-membre OCDE (printre care se numără și România).

Principiul de bază al recomandărilor poartă denumirea ”arm’s length” – principiul ”lungimii de braț” – care stipulează că prețurile practicate între afiliați trebuie să fie încheiate la un preț de piață sau un preț convenit între persoane independente pentru tranzacții similare și în condiții de piață liberă.

Recomandările OCDE au fost preluate cu titlu de lege în diferite jurisdicții ale lumii și au rezultat în obligativitatea pregătirii dosarului de prețuri de transfer.

Citeste si Servicii de Contabilitate
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR

Ce este auditorul financiar si ce activitati poate desfasura?

Un auditor financiar este o persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate in conditiile specificate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

In Romania, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari.

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura, in baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei:
• audit financiar;
• audit intern;
• consultanta financiar-contabila si fiscala;
• asigurarea managementului financiar-contabil;
• pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
• expertiza contabila;
• evaluare;
• reorganizare judiciara si lichidare.

Auditorii financiari pot desfasura activitatile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.

Ce este auditul financiar

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

 

Ce este auditul intern?

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

El poate fi exercitat atat de persoane din interiorul organizatiei in cauza, cat si de persoane din exteriorul acesteia.

Auditul intern are scopul:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

Persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art. 23 din OUG nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.

Raportari diverse catre grup sau diverse analize financiare

Doriti sa investiti intr-o noua afacere sau pur si simplu intr-o oportunitate? Impreuna putem determina daca aceasta este sau nu o oportunitate. Eliminati orice factor de risc printr-o analiza financiara care are menirea si rolul determinant in decizia dumneavoastra de finantare.

Analizam planul dumneavoastra de afaceri unde vom inspecta cu precadere urmatoarele elemente:

 • Previziunea costurilor şi a veniturilor
 • Bilanţul şi balanţa
 • Contul de profit şi pierdere
 • Fluxul de numerar
 • Analiza punctului critic

In urma analizei financiare va vom oferi un raport ce face referire la urmatoarele aspecte esentiale in obtinea unor previziuni pozitive:

 • sustenabilitatea afacerii,
 • rentabilitatea capitalurilor şi previziunea profiturilor,
 • solvabilitatea,
 • lichiditatea şi nevoia de capital.
 • daca aveti deja o investitie va sprijinim in elaborarea unor raportari ample catre management/actionari care sa prezinte imaginea clara a afacerii.

Alaturi de noi va asigurati ca investitia dumneavoastra poate fi una de succes.

Audit financiar si statutar

Aveti o societate comerciala ce dispune de un departament intern de contabilitate?

Doriti sa va asigurati ca operatiunile sau taxele platite sunt corect calculate?

Aveti indoieli legate de frauda sau de capacitatea capitalului uman?

Sunteti obligati de catre autoritati sa aveti situatii financiare auditate?

Va cere actionarul o opinie ca situatiile financiare sunt conforme cu realitatea?

Atunci cu siguranta puteti achizitiona servicii oferit de societatea noastra.

Veti obtine mult mai mult de atat. Va oferim nu doar opinii, ci si solutii usor de implementat care sa va ajute in activitatea zilnica a departamentului de contabilitate si care sa va ajute sa evitati savarsirea  de  greseli  si  eventuale  neglijente.

Societatea noastra prin serviciul de Audit financiar va ofera o activitate independenta ce vine in sprijinul inbunatatirii activitatii si organizarii societatilor comerciale si in sprijinul actionarilor.

Va ajuta sa fiti mai eficient si sa va perfectionati segmentul de management al riscurilor, de control si guvernare. Auditul intern va ofera o consiliere corecta care sa va ajute sa adaugati valoare activitatii financiar-contabile a societatii dumneavoastra.

Auditul financiar realizat de societatea noastra include si o mai buna intelegere a termenilor de :

 • control intern,
 • proceduri si plolitici contabile standardizate
 • eliberare si identificare riscuri de management
 • eliminari conflicte de interese,
 • plus de valoare/valoare adaugata,

Optimizare taxe

Prin serviciul de optimizare taxe contabilitate, dorim sa oferim clientilor nostri posibilitatea de a reduce costurile societatilor pe care acestea le conduc, cu sume uneori importante ce se regasesc intr-o buna administrare a taxelor si impozitelor datorate statului.

Putem plati mai putin Taxa pe Valoare Adaugata, daca ne insusim un comportament ce ne ajuta sa ne preoptimizam aceasta taxa. Spre exemplu sa fim mai atenti la unele cheltuieli ce ne genereaza aceasta taxa sau sa fim atenti la acele cheltuieli ce nu se incadreaza in categoria de cheltuieli deductibile. Un banal sfat de a ne pune CUI pe bonul primit la benzinarie cand alimentam autoturismul, ne poate ajusta valoarea platita catre stat cu sume uneori considerabile. Daca alimentam lunar cu combustibil in valoare de 1.000 de lei, TVA-ul reprezinta 240 lei. Daca inmultim aceasta valoarea la un an intreg, am fi putut economisi 2.900 lei. Suntem siguri ca intr-o perioada de criza, acesti bani ne sunt folositori in alte scopuri.

Prin respectarea cu strictete a legislatiei in vigoare, ajutam clientii nostri sa isi optimizeze calculele de impozit si taxe, printr-o consultanta contabila constanta, prin mentinea cash flow-ului societatii dumneavoastra in parametri doriti, corelarea fluxului de incasari cu cel al platilor, aceste aspecte ducand la o stabilitate si o reducere a cheltuielilor lunare sau trimestriale.

Suntem o societate de contabilitate ce optimizeaza in pachetul standard de servicii oferite o preoptimizare a taxelor catre clientii sai. Puteti beneficia de acest serviciu fie ca ne deveniti client, fie prin achizitionarea separata acestor servicii.

Va garantam ca nu veti regreta.

Consultanta fiscala

Uneori nu avem timp sau cunostintele necesare pentru a citi sau interpreta legislatia de specialitate care sa ne poata avantaja sau sa ne ajute in bunul mers al afacerii noastre. Atunci avem nevoie de un specialist in consultanta de fiscalitate sau de servicii de fiscalitate. Sunt multe societati de contabilitate care ofera aceste servicii, dar nu sunt multe ce pot cu adevarat sa le presteze la un standard inalt. Sunt societati de avocatura, de exemplu, care cer taxe enorme pentru a oferi o solutie demna de luat in calcul. Doar ca ei nu sunt specialisti in domeniul financiar – contabil, ci avocati. Este normal sa aibe un asemenea cost daca ofera un serviciu auxiliar. Puteti obtine aceeasi solutie cu un cost mult mai redus, oferita de o societate de contabilitate. O greseala comuna este aceea ca se incurca consultanta contabila cu serviciile de fiscalitate, si aceasta eroare poate produce daune printr-o alegere eronata a clientului in urma unui sfat neavizat.
Pe plan intern respectarea legislatiei va scuteste de plata inutila a amenzilor, de reusita in fata controalelor financiar – contabile venite din partea autoritatilor.

Societatea noastra va ofera servicii de fiscalitate ce includ:

– Consultanta privind legislatia financiar – contabila
– Suport in calculul taxelor directe sau indirecte precum:

 • TVA
 • Procedura de rambursare
 • Persoane impozabile,
 • Operatiuni impozabile,
 • Impozit pe profit accize
 • Taxe locale
 • Accize

Consultanta contabila

Consultanta contabila este foarte importanta atunci cand vrem sa incepem o noua afacere fara sa gresim inca de la inceput. Ce a fost valabil ieri nu inseamna ca este si azi, si astfel ne este greu sa ne organizam si suntem supusi greselilor. La nivelul anului 2012-2013 s-au modificat atat de multe aspecte importante incat nu ne mai permitem sa infiintam o societate comerciala sau o PFA fara sa avem o sedinta de consultanta contabila oferita de catre un specialist contabil.

De exemplu, statutul de TVA a fost scos din optiune cand infintam o societate, acum se acorda doar in baza unui dosar si a unui scoring acceptabil, acum orice societate nou infintata este considerata ca fiind microinteprindere, indiferent ca este producatoare sau face comert, o PFA, poate avea angajati, microinteprinderea nu mai este obligata sa aiba minim 1 angajat, si multe, multe alte modificari. Este greu sa te organizezi cand sunt atat de multe schimbari, mai ales daca in ultimii ani ai fost retras de pe piata.

 

Oferim acest serviciu si clientilor din afara tarii, prin mijloace electronice de comunicare.

Acoperim cu suces si partea de salarizare sau de resurse umane, oferind clientilor nostru consultanta contabila si de resurse umane pentru delegari, angajari personal din spatiu UE sau non UE.

Calcul salarial, concedii medicale, expertize, intocmire dosare de personal, adeverinte si multe alte documente de specialitate.

Puteti apela cu incredere, toate sediile noastre va stau la dipozitie si va puteti programa telefonic sau on line pentru a benefica de un cost redus la serviciile noastre, servicii ce va scutesc cu siguranta de plati inutile, si de ce nu, de o investitie paguboasa.